Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DO CELÓW OPAŁOWYCH DO BUDYNKÓW PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n.D. ul. Jagiellońska 107 B

Tel. (0-18) 265-56-01 lub 262-56-02, fax 262-565-03, www.pieninypn.pl

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z regulaminem PPN (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)

Dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Dyrekcji w Krościenku n/D.”

 

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w załączniku (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy stanowiący załącznik nr. 2


 

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 1100 w sekretariacie PPN

Otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2017 r. o godz. 1115 w siedzibie PPN pok. 107


 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Hrydziuszko tel. (0-18) 262-56-02 w. 32 w godzinach 700 – 1500

ZAŁĄCZNIKI