Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Zakup i dostawa prasy kostkującej do siana dla Pienińskiego Parku Narodowego

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B

tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza przetarg na:

Zakup i dostawę prasy kostkującej do siana dla Pienińskiego Parku Narodowego

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.pieninypn.pl

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 

Dostawca powinien podpisać oraz wypełnić:

  1. Formularz ofertowy (załącznik 1)

  2. Parafowany wzór umowy (załącznik nr 2)

Dostawca musi zapewnić realizację zamówienia do 28.07.2017r.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Wadium w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku Narodowego
w BGK O/Kraków 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 w terminie do 18.07.2017 r. godz. 10.00. W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, który wygrał przetarg w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników, wadium ulega przepadkowi.

Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100%,

 

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

 

Oferty należy składać do dnia 18.07.2017 r. do godz. 10.00 w sekretariacie PPN.

Otwarcie ofert nastąpi 18.07.2017 r. o godz. 11.00 w pok. nr 202.

ZAŁĄCZNIKI