Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Zagospodarowanie stanowiska roślin (tzw. donicy) wewnątrz budynku dyrekcji PPNCzwartek, 30 marca 2017

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n. D. ul. Jagiellońska 107B

tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony (niepodlegający ustawie Prawo Zamówień Publicznych)

na zagospodarowanie stanowiska roślin (tzw. donicy) wewnątrz budynku dyrekcji PPN.

 

w terminie do 4.07.2017 r.

 

 

Wykonanie usługi obejmuje:

 

- uszczelnienie betonowo-kamiennego stanowiska (donicy) o pow. 22,4 m2 (ośmiokąt),

głębokości 32 cm, zlokalizowanego w holu wejściowym,

- zakup i montaż elementów oświetlenia (z demontażem istniejącego oświetlenia),

- zakup i montaż elementów nawodnienia,

- wypełnienie donicy (warstwy keramzytu, podłoże glebowe, kora, kamienie, kłody drzew),

- zakup i nasadzenie roślin,

- prace porządkowe,

- szkolenie z obsługi urządzeń i pielęgnacji roślin.

 

Zakres prac określają Szczegółowe Warunki Zamówienia (SWZ), projekt techniczny (załącznik nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ) - dostępne nieodpłatnie w pok. nr 208 u Marka Majerczaka lub w pok. nr 211 u Teresy Ciesielki, w każdym dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl.

 

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ), obejmujący:

 1. nazwę, adres, regon, NIP i telefon kontaktowy oferenta

 2. proponowaną cenę brutto za wykonanie całości zamówienia

 3. oświadczenie o pochodzeniu roślin chronionych

 4. proponowany okres gwarancji

 5. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego
  i dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 6. wykaz realizacji o podobnym charakterze

 7. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (wzór umowy – załącznik nr 3 do SWZ)

 8. oświadczenie o związaniu ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia

 9. nazwy proponowanych materiałów i urządzeń

 

 

Oceny spełniania powyższych warunków i wyboru wykonawcy dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena (brutto) – 80 %

gwarancja – 20 %

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Nie jest wymagane wpłacenie wadium.

 

 

Oferty należy składać do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godz.900 w sekretariacie PPN.

Otwarcie ofert nastąpi 10 kwietnia 2017 r. o godz.915 w sali konferencyjnej.

ZAŁĄCZNIKI