Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjnePiątek, 03 lutego 2017

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n. D. ul. Jagiellońska 107B

tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony (niepodlegający ustawie Prawo Zamówień Publicznych)

na przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne oraz szkolenia i konferencje prowadzone przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego

 

w okresie: od marca do czerwca 2017 r. i od września do grudnia 2017 r.

 

 

Wykonanie usługi obejmuje:

 

transport dzieci, młodzieży i osób dorosłych na teren PPN lub w jego okolice na zajęcia edukacyjne oraz szkolenia i konferencje prowadzone przez pracowników Parku.

 

Przewidywana orientacyjnie: liczba km – około 6000

Liczba godz. postoju – około 400

 

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy dostępny nieodpłatnie wraz ze szczegółowymi warunkami zamówienia (SWZ) w pok. nr 211 u Teresy Ciesielki lub w pok. 208 u Doroty Zborowskiej, w każdym dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl

 

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest załącznikiem nr 1 do SWZ, obejmujący:

  1. nazwę, adres, regon, NIP i telefon kontaktowy oferenta

  2. proponowaną stawkę za kilometr brutto

  3. proponowaną stawkę za godzinę postoju brutto

  4. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego
    i dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  5. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ)

  6. oświadczenie o związaniu ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia

  7. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia.

 

Oceny spełniania powyższych warunków i wyboru wykonawcy dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

 

Kryteria oceny ofert:

cena – 100 %

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Nie jest wymagane wpłacenie wadium.

 

 

Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2017 r. do godz.900 w sekretariacie PPN.

Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 2017 r. o godz.915 w sali konferencyjnej.

ZAŁĄCZNIKI