Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonach edukacyjnych Pienińskiego Parku Narodowego

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n.D. ul. Jagiellońska 107 B

tel. (0-18) 265-56-01 lub 262-56-02, fax 262-565-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

(zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) na:

 

 1. prowadzenie obsługi zwiedzających na terenie przystani flisackiej w Sromowcach Kątach
  w okresach:
  od 1.04.2018 r. do 31.10.2018 r. oraz od 1.04.2019 r. do 31.10.2019 r., obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie punktu informacyjnego w pawilonie edukacyjnym PPN na przystani w Sromowcach Kątach,

 • utrzymanie porządku i czystości na terenie przystani flisackiej w Sromowcach Kątach,

 1. prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w Sromowcach Niżnych
  w okresach:
  od 1.04.2018 r. do 31.10.2018 r. oraz od 1.04.2019 r. do 31.10.2019 r., obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających PPN wraz ze sprzedażą wydawnictw,

 • utrzymanie porządku i czystości w pawilonie i jego otoczeniu,

 • prowadzenie sanitariatów w pawilonie

 1. prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w Hałuszowej w okresach:
  od 1.04.2018 r. do 31.10.2018 r. oraz od 1.04.2019 r. do 31.10.2019 r., obejmujące
  w szczególności:

 • prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających PPN wraz ze sprzedażą wydawnictw,

 • utrzymanie porządku i czystości w pawilonie i jego otoczeniu,

 • prowadzenie sanitariatów w pawilonie

 1. prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w Szczawnicy w okresach:
  od 3.04.2018 r. do 31.10.2018 r. , od 1.12.2018 r. do 31.10.2019 r. oraz od 1.12.2019 r. do 31.03.2020 r. obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających PPN wraz ze sprzedażą wydawnictw,

 • utrzymanie porządku i czystości w pawilonie, jego otoczeniu i wzdłuż Drogi Pienińskiej,

 • prowadzenie sanitariatów w pawilonie.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (części A, B, C i D)

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.12.2017 r. pod numerem 634547-N-2017

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku Ogłoszenie z BZP

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w załączniku (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowe obowiązki określają wzory umów stanowiące załączniki nr: 5A, 5B, 5C i 5D.

Oferty należy składać do dnia 8 stycznia 2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie PPN.
Otwarcie ofert nastąpi 8 stycznia 2018 r. o godz. 10
15 w sali edukacyjnej, pokój nr 126.

Test kontrolny odbędzie się tego samego dnia zaraz po otwarciu ofert.


 Osoba do kontaktu:

Teresa Ciesielka tel. telefonu (18) 2625601 lub 2625602 wew. 25. w dniu roboczym w godz. 7.00 – 15.00

ZAŁĄCZNIKI