Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ NA PRZYSTANI FLISACKIEJ - CZĘŚĆ 1. WYMIANA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n.D. ul. Jagiellońska 107 B

Tel. (0-18) 265-56-01 lub 262-56-02, fax 262-565-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) na:

UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ NA PRZYSTANI FLISACKIEJ - CZĘŚĆ 1. WYMIANA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 listopada 2017 roku pod numerem 618426-N-2017

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku Ogłoszenie UGW

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w załączniku (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy stanowiący załącznik nr. 2


 

Oferty należy składać do dnia 4 grudnia 2017 r. do godz. 1000 w sekretariacie PPN

Otwarcie ofert nastąpi 4 grudnia 2017 r. do godz. 1100 w siedzibie PPN


 

Osoba do kontaktu:

Paweł Zysk tel. (0-18) 262-56-02 w. 41 (poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 700 – 1500)

ZAŁĄCZNIKI