Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Konkurs ofert - koszenie łąk ziołoroślowychPoniedziałek, 19 czerwca 2017

KONKURS OFERT

Pieniński Park Narodowy ogłasza konkurs ofert na następujące prace na łąkach

(usługi związane z rolnictwem):

  1. Polana Pieniny

  1. ręczne koszenie łąki ziołoroślowej na powierzchni 0,87 ha z usuwaniem biomasy z wykoszonej powierzchni (wyniesienie do lasu).

  2. usuwanie pojawiających się młodych odrośli gatunków drzewiastych (jawor, osika) na powierzchni ok. 0,02 ha.

Powyższe prace należy wykonać w terminie 15 lipca - 31 sierpnia 2017 r.

 

 

  1. Polana Kosarzyska

  1. ręczne koszenie łąki ziołoroślowej na powierzchni 0,54 ha z usuwaniem biomasy z wykoszonej powierzchni (wyniesienie do lasu),

  2. usuwanie pojawiających się młodych odrośli gatunków drzewiastych (jawor, osika) na powierzchni ok. 0,11 ha.

Powyższe prace należy wykonać w terminie 15 sierpnia – 15 września 2017 r.

 

 

Oferta powinna zawierać:

wypełniony i podpisany formularz ofertowy uwzględniający cenę ofertową brutto za wykonanie prac osobno na każdej polanie oraz wymagane oświadczenia (załącznik nr 1).

Kryterium oceny ofert: całkowity koszt – 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium – całkowitego kosztu, jaki musi ponieść Zamawiający.

Cena ofertowa brutto

Koszt płatnika

VAT ( 8% )

do odliczenia

Całkowity koszt oferty

...................

+ ....................

....................

.......................

Koszt całkowity zostanie obliczony po analizie oświadczeń złożonych przez oferentów

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – koszenie”

 

Termin składania ofert – 03.07.2017, godz. 9.00 – w siedzibie Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D, pok.203.

Termin otwarcia ofert – 03.07.2017, godz. 9.30 (w siedzibie Dyrekcji PPN, pok.202)

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych (całość zabiegów na poszczególnych polanach).

Oferty oceniane będą osobno dla każdej polany.

 

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Braun, Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D, pok. 201, tel. (18) 262-56-01, 262-56-02; mapki z zaznaczonymi obszarami do koszenia dostępne również u leśniczego Jacka Berezickiego – Sromowce Niżne, ul. Sobczańska 89; tel. (18) 262-98-72.

Krościenko n/D, 19-06-2017 r.

ZAŁĄCZNIKI