Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

dane archiwalne, aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ppn

Kompetencje

Regulamin Rady Naukowej

Pienińskiego Parku Narodowego

 

z dnia 7.05.2015 r.

 

 

§ 1

 

Rada Naukowa (zwana dalej Radą) jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Parku w zakresie ochrony przyrody i działalności Parku.

 

§ 2

 

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

 1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody,

 2. opiniowanie projektu planu ochrony,

 3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony i skuteczności zabiegów ochronnych,o

 4. opiniowanie programów badawczych i naukowych,

 5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

 

§ 3

 

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i dwóch zastępców oraz uchwala regulamin.

 2. Funkcję sekretarza pełni kierownik zespołu udostępniania Parku do badań naukowych.

 3. Rada spośród swego grona może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe.

 4. Przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i przewodniczący komisji stanowią prezydium Rady.

 5. Rada może określić zakres problemów, w których prezydium lub komisje wnioskują bądź wydają opinię (po uprzedniej konsultacji z pozostałymi członkami Rady), w okresie między posiedzeniami Rady (z wyjątkiem opinii personalnych). Prezydium oraz komisje mają obowiązek złożenia informacji Radzie na najbliższym posiedzeniu plenarnym ze swej działalności.

 6. Rada może wystąpić do Ministra Środowiska z wnioskiem o poszerzenie składu o osoby niezbędne dla jej właściwego funkcjonowania.

 

§ 4

 

 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy z urzędu dyrektor Parku.

 2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele:

 • Ministerstwa Środowiska,

 • Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

 

 1. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele:

 • instytucji naukowych,

 • zainteresowanych terenowych organów administracji państwowej i samorządowej,

 • pracownicy Parku, po uzgodnieniu z dyrektorem Parku

 • specjaliści oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych współdziałających z Parkiem.

 

§ 5

 

 1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca, stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 2. Przewodniczący Rady lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady na wniosek:

 • Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody,

 • Dyrektora Parku,

 • Przynajmniej ¼ liczby członków Rady.

 

§ 6

 

 1. Porządek posiedzeń Rady ustala jej Przewodniczący w porozumieniu z członkami prezydium Rady oraz dyrektorem Parku. Porządek posiedzenia może być zmieniony na wniosek członka Rady przyjęty większością głosów.

 2. Obsługę Rady pełnią służby dyrekcji Parku.

 

§ 7

 

Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub jeden z zastępców.

 

§ 8

 

 1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym. Przewodniczący posiedzenia może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady zarządzić głosowanie tajne.

 2. Uchwały zapadają większością głosów przy co najmniej 50% frekwencji członków Rady.

 

§ 9

 

Każdy członek Rady ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących jej działalności oraz przedkładania projektów uchwał.

 

§ 10

 

 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

 2. Protokół z posiedzenia Rady powinien odzwierciedlać główne wątki obrad i kierunki dyskusji oraz zawierać postanowienia i uchwały.

 3. Protokół posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący. Rada zatwierdza protokół na najbliższym posiedzeniu.

 4. Protokół z ostatniego posiedzenia Rady danej kadencji podpisuje jej Przewodniczący po wcześniejszych konsultacjach z członkami ustępującej Rady.

 

§ 11

 

Dyrektor Parku zapewnia członkom Rady korzystanie z dokumentów i materiałów Parku związanych z jej działalnością.

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej

Pienińskiego Parku Narodowego

dr hab. inż. Wojciech Grodzki prof. nadzw.