Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

dane archiwalne, aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ppn

Plan Ochrony


 

zatwierdzony Plan Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego (Dz. U. 2014 poz. 1010)

 


Prace nad Planem Ochrony

1) Informacje ogólne
Na zlecenie Pienińskiego Parku Narodowego firma Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie opracowało projekt "Planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030". Zadanie finansowane było ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Pienińskim Parku Narodowym. Prace zostały zakończone w dniu 1.12.2010 r.

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego - wersja z 19.12.2012 r., po uzgodnieniach międzyresortowych (zewnętrznych)

Projekt planu ochrony po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo Rady Gminy:

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego - wersja z dnia 26.11.2010.

Uzasadnienie do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska

Informacja o udziale społeczeństwa w opracowaniu projektu planu ochrony wraz z tym, w jaki sposób zostały wziete pod uwage i  w jakim zakresie uwzględnione w planie ochrony uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,

Informacja o opiniach złozonych przez Rady Gmin i sposobie oraz zakresie ich uwzględnienia.

Mapa podziału powierzchniowego będąca załącznikiem do projektu Rozporządzenia

2) Konsultacje społeczne i opiniowanie przez Rady Gmin

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie Art. 19, ust 1a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego wraz z mapą podziału powierzchniowego jest dostępny na stronie internetowej Parku: http://www.pieninypn.pl w zakładce „Plan ochrony”. Z dokumentacją źródłową do planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030 obejmującą „Operat generalny”, operaty szczegółowe oraz opracowania mapowe można się zapoznać w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego,
 ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko n/Dunajcem, w pokoju nr 202, w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach 900 - 1400. Wyłożenie do publicznego wglądu będzie trwało do dnia 21 września 2010 r.
Uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu mogą być składane na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w formie: pisemnej - na adres Pienińskiego Parku Narodowego ustnie do protokołu - w siedzibie Parku za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - na adres biuro@pieninypn.pl
Zgodnie z Art. 39, ust 1., pkt.4 ww. ustawy wyznacza się 21-dniowy termin składania uwag i wniosków w dniach 1-21 września 2010 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego z udziałem Komisji Konsultacyjnej Rady Naukowej ds. Planu Ochrony oraz wykonawcy projektu Planu - Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie rozpatrzy uwagi i wnioski, które wpłyną w wyżej wyznaczonym terminie i sformułuje uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego
mgr inż. Michał Sokołowski

Projekt planu ochrony poddany konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez właściwe miejscowo Rady Gmin:

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego - wersja z dnia 29.07.2010 r.

Mapa podziału powierzchniowego będąca załącznikiem do projektu Rozporządzenia

Lista złozonych uwag i wniosków oraz opinii do projektu planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego:

- uzasadnienie do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska

- informacja o udziale społeczeństwa w opracowaniu projektu planu ochrony wraz z tym, w jaki sposób zostały wziete pod uwage i  w jakim zakresie uwzględnione w planie ochrony uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,

-informacja o opiniach złożonych przez Rady Gmin i sposobie oraz zakresie ich uwzględnienia.

Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego dziękuje wszystkim, którzy przedstawili swoje uwagi i wnioski do projektu planu ochrony za ich przesłanie. Pozwoliło to na poprawienie opracowanego na zlecenie Parku dokumentu.