Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

dane archiwalne, aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ppn

Przedmiot działalności

Pieniński Park Narodowy jest państwową osobą prawną.

Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego kieruje działalnością Parku i reprezentuje go na zewnątrz.

Pieniński Park Narodowy został utworzony na mocy rozporządzenia ministra rolnictwa dnia 23 maja 1932 roku jako jednostka organizacyjna specjalna pod nazwą "Park Narodowy w Pieninach".


Aktualnie Park funkcjonuje w oparciu o akty prawne:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody - (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220) znowelizowana ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz 1337)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. ( Dz. U. 1955 r. Nr 4, poz. 24) o utworzeniu Pienińskiego Parku Narodowego, (par. 1)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 64, poz 307) w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego
- rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem

 


 

STATUT PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Z SIEDZIBĄ W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

 §1

Pieniński Park Narodowy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, zwany dalej "Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

§2

Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ochrony Przyrody;
2) Dział do spraw Udostępniania Parku do Zwiedzania;
3) Zespół do spraw Administracyjno - Gospodarczych;
4) Zespół do spraw Finansowo - Księgowych;
5) Zespół do spraw Udostępniania Parku do Badań Naukowych;
6) Samodzielne Stanowisko do spraw Inwestycji i Remontów;
7) Samodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych;
8) Posterunek Straży Parku;
9) Obwody ochronne:
   a) Macelowa Góra,
   b) Zielone Skałki,
   c) Pieninki.

 §3

Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo - doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działnia oraz sposób ich obsługi.

 §4

Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§5

W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje go na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§5

Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.