Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Realizacja działań w Pienińskim Parku Narodowym w 2016 roku

„Realizacja działań w Pienińskim Parku Narodowym w 2016 roku”.

Realizacja zadania: 2016 rok.

Planowana kwota dofinansowania:  612 215,38 zł brutto.

Wykonawcy:

Robotnicy leśni – pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego (większość prac leśnych),

Osoby fizyczne lub firmy (pielęgnowanie upraw, remonty dróg, badania naukowe).

 

Zakres prac:

Przebudowa drzewostanów – od hodowli w szkółce materiału sadzeniowego, do ukształtowania drzewostanu o właściwej budowie i strukturze, w tym:

prace w szkółce;

zbór nasion – 130 kg;

agromelioracje, odnowienia pod osłona drzewostanu – 0,68 ha;

odnowienia pod osłoną drzewostanu – 0,55 ha;

poprawki i uzupełnienia - 2,47 tys. szt. sadzonek;

pielęgnowanie upraw - dwukrotne koszenie chwastów - 21,24 ha (łączna powierzchnia zabiegu);

czyszczenia upraw i młodników - 5,65 ha;

wykładanie pułapek feromonowych – 93 szt., klasycznych - 9 szt., wyznaczanie i usuwanie drzew trocinkowych -30 szt.;

grodzenie nowych upraw - 0,15 ha, kompleksowa naprawa grodzeń – 2.570 mb, bieżąca naprawa grodzeń; likwidacja starych grodzeń – 330 mb

chemiczne zabezpieczanie upraw - 12,44 ha;

otrząsanie okiści śnieżnej;

utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanu – wycinka drzew, zrywka konna i mechaniczna – 390 m3;

remont dróg leśnych – 1220 mb;

badania naukowe – uszczegółowienie mapy gleb w ekosystemach leśnych Pienińskiego Parku Narodowego. Etap II.

 

zakup materiałów potrzebnych do realizacji w/w zadań, m.in: feromony, repelenty, siatka leśna, drewno na słupki, materiały do szkółki.

Większość zaplanowanych zabiegów jest konsekwencją podjętych wcześniej zadań i stanowi kontynuację prac wykonywanych w latach ubiegłych. Mają one na celu doprowadzenie młodego pokolenia drzew, poprzez odpowiednie, wieloletnie zabiegi pielęgnacyjno – ochronne, do właściwej dla danego siedliska formy drzewostanu, o prawidłowej budowie i strukturze. Tam, gdzie struktura lasu w dużym stopniu odbiega od właściwej, zaplanowano, w ramach przebudowy, założenie nowych upraw.

Na uprawach, zarówno tych nowych, jak i założonych w  latach ubiegłych, w których wykonywane są poprawki, sadzi się sadzonki wyhodowane z nasion pochodzących wyłącznie z wyznaczonych drzewostanów Pienińskiego Parku Narodowego. W celu zachowania jak największej różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, zarówno nasiona, jak i szyszki zbierane są z możliwie największej ilości drzew. Sadzonki hodowane są w szkółce leśnej PPN i przeznaczone są wyłącznie na potrzeby Parku. 

Wszystkie nowo założone uprawy oraz te, których wysokość nie przekracza jeszcze wysokości rosnącej wokół drzewek roślinności zielnej, wymagają pielęgnacji poprzez ręczne wykoszenie zagłuszających je chwastów. W starszych uprawach i młodnikach wykonywane będą czyszczenia wczesne i późne.

Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu poprawę zdrowotności drzewostanu oraz utrzymanie jej w stanie niezagrażającym stabilności i ciągłości lasu. W tym celu, w ramach cięć sanitarnych, prowadzi się eliminację drzew zaatakowanych przez owady i grzyby, wykłada się też pułapki klasyczne i feromonowe. Do 93 szt. pułapek zaplanowano zakup feromonów. W ramach ochrony lasu wykonywane jest też corocznie zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez zwierzęta. Zabieg ten realizowany jest przy użyciu repelentu lub poprzez grodzenie upraw siatką leśną. 

W celu ochrony przed zniszczeniem dróg niezbędnych dla funkcjonowania parku zaplanowano ich  remont na łącznej długości 1220 mb.

W ramach kontynuacji rozpoczętych w roku ubiegłym badań naukowych realizowany będzie drugi etap uszczegółowienia mapy gleb w ekosystemach leśnych PPN.

Wszystkie te działania, zmierzające do unaturalnienia ekosystemów leśnych PPN, przyczyniają się do zwiększania i utrzymania bioróżnorodności na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, co stanowi jedno
z podstawowych zadań ustawowych Parku.