Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

„Ochrona różnorodności biologicznej w Pienińskim Parku Narodowym – umowa dotacji nr 721/2014/Wn 06/OP-WK/D

W latach 2014-2015 dzięki finansowemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano zadanie „Ochrona różnorodności biologicznej w Pienińskim Parku Narodowym” – umowa dotacji nr 721/2014/Wn 06/OP-WK/D. Dofinansowanie obejmowało działania skupiające się na ochronie (odkrzaczaniu) stanowisk niepylaka apollo. Łącznie w ciągu dwóch lat w ramach realizowanego wniosku odkrzaczono murawy na powierzchni  10,6 ha. Prowadzono również monitoring niepylaka apollo, którego celem było określenie liczebności gatunku oraz określenie skuteczności prowadzonych działań ochronnych. Przeprowadzono również renowację dwóch stawów stanowiących miejsca rozrodu płazów. Wykonane prace polegały na odmuleniu stawów z materiału naniesionego przez wody powodziowe oraz na udrożnieniu instalacji doprowadzającej wodę.

W ramach realizacji zadania zakupiono ciągnik rolniczy Ursus 8014H, ciągnik jednoosiowy BCS 630 WS wraz z osprzętem oraz dwie podkrzesywarki na wysięgniku Stihl HT-131. Nabyty sprzęt służy do utrzymania we właściwym stanie zbiorowisk nieleśnych. Ciągniki używane są podczas koszenia łąk, natomiast podkrzesywarki umożliwiają usuwanie gałęzi drzew zacieniających zbiorowiska nieleśne.

Zakupiono również i zamontowano 4 czujniki służące do monitorowania ruchu turystycznego. Dzięki uzyskanym danym możliwe jest określenie gdzie i w jakim okresie natężenie ruchu turystycznego jest największe i tym samym najsilniejsza presja na przyrodę.

         Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 311 546 zł, w tym ze środków NFOŚiGW uzyskano dofinansowanie w kwocie 295 847 zł.