Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Opłaty za fotografowanie i filmowanie

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2019

 

(od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się opłaty za udostępnienie niektórych obiektów i obszarów Pienińskiego PN)

Udostępnianie terenu i obiektów Pienińskiego Parku Narodowego do filmowania lub fotografowania odbywa się na następujących zasadach:

§ 1

 

 1. Za udostępnianie Pienińskiego Parku Narodowego lub niektórych jego obszarów do komercyjnego filmowania i fotografowania pobierane są opłaty. Wysokość opłaty została ustalona w cenniku opłat w § 6 i uzależniona jest od liczby osób w ekipie filmowej lub/i zdjęciowej.

 2. Opłat za filmowanie i fotografowanie nie pobiera się od osób zwiedzających Pieniński Park Narodowy i wykonujących pamiątkowe zdjęcia lub filmy z pobytu w parku w celach prywatnych.

 3. Opłata wniesiona za filmowanie lub/i fotografowanie nie zwalnia z obowiązku wykupienia biletu za korzystanie z udostępnionych niektórych obszarów oraz obiektów parku.

 

§ 2

 

 1. Filmowanie i fotografowanie może odbywać się wyłącznie na szlakach turystycznych i w miejscach udostępnionych do turystyki. Niedozwolone jest schodzenie ze szlaków i wychodzenie za barierki na szczytach.

 2. Filmowanie i fotografowanie na terenie PPN wymaga pisemnej zgody dyrektora Parku. O zgodę należy wystąpić na piśmie lub e-mailem, prośba musi wypłynąć do PPN z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 3. Zgoda, o której mowa w ust.2 nie dotyczy filmowania i fotografowania uroczystości rodzinnych (np. zdjęcia ślubne) na zamku w Czorsztynie.

 4. Ekipa filmowa ma obowiązek okazać zezwolenie na każde żądanie pracowników PPN. Przed wejściem na galerie widokowe lub do obiektów wystawowych (pawilony wystawowe, zamek w Czorsztynie) należy okazać zezwolenie kasjerom lub informatorom w pawilonach oraz stosować się do zaleceń pracowników PPN i obsługi zwiedzających.

 5. Realizacja filmu musi odbywać się z zachowaniem przepisów regulaminu PPN, nie może niszczyć zasobów przyrody ani zakłócać ruchu turystycznego.

 6. Sprzęt filmowy nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa turystów i utrudniać im korzystania ze szlaków, galerii i punktów widokowych oraz obiektów wystawowych.

 7. Wjazd samochodem ekipy filmowej na drogę wewnętrzną PPN wymaga pisemnej zgody dyrektora PPN oraz wniesienia dodatkowej opłaty.

 8. Wjazd na teren Parku nie może utrudniać ruchu pieszych i rowerów.

 9. Filmowanie na galeriach widokowych Trzech Koron i Sokolicy może odbywać się poza porą największego nasilenia ruchu turystycznego tj. od godziny przed wschodem słońca do godz. 11 lub od godz. 15 do godziny po zachodzie słońca.

 

§ 3

 

 1. Opłaty wnoszone są przelewem na podstawie wystawionej przez Park faktury.

 2. Za filmowanie i fotografowanie uroczystości rodzinnych na zamku w Czorsztynie opłaty pobierane są również w kasach biletowych na zamku.

 

§ 4

 

Dyrektor PPN może wymagać przekazania materiału filmowego do celów dokumentacyjnych. Przekazany materiał nie będzie wykorzystywany poza zbiorami Parku.

 

§ 5

 

Dyrektor PPN może odstąpić od pobierania w/w opłaty lub obniżyć jej wysokość w przypadku nieodpłatnego przekazania wykonanego filmu w celach edukacyjnych do prezentacji w pawilonach wystawowych PPN.

 

§ 6

 1. Wprowadza się cennik za udostępnienie niektórych obszarów PPN do filmowania i fotografowania.

 

Liczba osób w ekipie

Filmy reklamowe

Filmy fabularne
i programy rozrywkowe

Filmy edukacyjne, dokumentalne i popularno – naukowe oraz programy informacyjne

Sesje

fotografi- czne

Sesje ślubne

1 - Galerie: Trzech Koron lub Sokolicy

2 - Przełom Dunajca

do 5 osób

5.000 zł

5.000 zł

200 zł

6-15 osób

7.000 zł

7.000 zł

500 zł

200 zł

powyżej 15 osób

10.000 zł

10.000 zł

1.000 zł

Obiekty PPN:

pawilony wystawowe w:
1 - Sromowcach Niżnych

2 - Sromowcach Kątach

3 - Szczawnicy

4 - Hałuszowej

5 - wystawa w dyrekcji PPN
w Krościenku

do 5 osób

500 zł

500 zł

100 zł

powyżej 5 osób

1.000 zł

1.000 zł

200 zł

Obiekty PPN:

zamek w Czorsztynie

 

do 5 osób

5.000 zł

5.000 zł

200 zł

200 zł

200 zł

6-15 osób

7.000 zł

7.000 zł

500 zł

500 zł

powyżej 15 osób

10.000 zł

10.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

Pozostałe obszary

PPN*

do 5 osób

2000 zł

2000 zł

100 zł

6-15 osób

5.000 zł

5.000 zł

500 zł

200 zł

powyżej 15 osób

8.000 zł

8.000 zł

800 zł

* udostępnione do celów edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych na podstawie Planu Ochrony PPN (Dz.U 2014 poz. 1010) i zarządzenia dyrektora PPN nr 2/2014

 

 1. Opłaty wskazane w cenniku są cenami brutto za jeden dzień zdjęciowy i nie sumuja się.
 2. Opłaty dodatkowe:
  - za wjazd na Drogę Pienińską, do Krasu i do zamku w Czorsztynie (wyłącznie za pisemną zgodą dyrektora PPN) do w/w cen doliczana będzie kwota 300 zł brutto.