Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Ocena zmian w środowisku Pienin spowodowanych budową i eksploatacją Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne


beneficjent:

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n/D.
 


Cele projektu
Celem ogólnym projektu jest ocena zmian w środowisku Pienin po polskiej i słowackiej stronie granicy, spowodowanych budową i eksploatacją zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne, oraz poinformowanie społeczności Polski i Słowacji o tych zmianach.
Cele bezpośrednie:
1. Poznanie dotychczasowych zmian w środowisku przyrodniczym i kulturowym Pienin w okolicy zbiorników wodnych.
2. Ocena, które zmiany i w jakim stopniu są spowodowane budową i eksploatacją zbiorników wodnych.
3. Zapoznanie różnych grup społeczności Polski i Słowacji ze zmianami środowiska Pienin, spowodowanych budową i eksploatacją zbiorników wodnych.

Grupy docelowe
-
Naukowcy zajmujący się problematyką wpływu zbiorników wodnych na przyrodę otaczającego obszaru oraz inni naukowcy badający Pieniny.
- Społeczności lokalne, którym można obiektywnie przedstawić zmiany w przyrodzie Pienin. 
- Władze samorządowe, którym zostaną przedstawione aktualne problemy i zagrożenia, wynikające z eksploatacji zbiorników wodnych, a wpływające na zagospodarowanie terenów.
- Pracownicy leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony przyrody, którzy uzyskają wiedzę przydatną w realizacji zadań związanych z ich profesją.
- Turyści, którzy żywo reagują na wszelkie zmiany w obszarach chronionych, a którym wyniki będą udostępnione w formie materiałów edukacyjnych. 
- Studenci i uczniowie, których interesuje temat wpływu zbiorników wodnych na środowisko przyrodnicze i człowieka.

Opis działań
1. W celu poznania dotychczasowych zmian w środowisku przyrodniczym i kulturowym Pienin w okolicy zbiorników wodnych oraz ich ocenę, wyznaczono następujące zadania:
  * zorganizowanie zespołu naukowców,
  * zebranie i opracowanie danych naukowych,
  * opracowanie referatów, artykułów i posterów.
Poznawanie przez polskich naukowców zmian w środowisku Pienin wokół zbiorników datuje się od początku lat 90. XX w. (w 1997 r. oba pienińskie parki narodowe zorganizowały na ten temat konferencję naukową). Wybrani naukowcy zostaną poproszeni o zrobienie kwerendy dotychczasowych opracowań na temat zmian przyrody nieożywionej, flory i fauny oraz środowiska człowieka. Następnie opracują referaty i postery na konferencję naukową (organizowaną z partnerem słowackim) oraz przygotują artykuły naukowe do druku.

2. W celu weryfikacji i przedyskutowania zgromadzonej wiedzy, wyznaczono następujące zadania:
  * zorganizowanie konferencji naukowej,
  * wydanie drukiem publikacji naukowych,
  * opracowanie wniosków,
  * opracowanie popularno-naukowej broszury.
Dwudniowa konferencja naukowa, organizowana wspólnie z partnerem słowackim, będzie forum wymiany informacji i poglądów na temat zmian środowiska Pienin w otoczeniu zbiorników wodnych. Konferencja będzie się składać z trzech sesji: referatowej i posterowej, organizowanych przez PIENAP oraz terenowej, organizowanej przez Pieniński Park Narodowy. Na sesji referatowej naukowcy przedstawią syntetyczny stan wiedzy na temat zmian przyrody nieożywionej, flory i fauny oraz środowiska człowieka. Naukowcy przedstawią stan środowiska Pienin na sesji posterowej w formie plakatów (posterów), oraz na sesji terenowej w formie wystąpień na pokładzie statku wycieczkowego pływającego po Zbiorniku Czorsztyńskim. W trakcie sesji przewidziana jest dyskusja, która pozwoli wypowiedzieć się wszystkim uczestnikom konferencji. Powyższe referaty oraz inne opracowania będą wydane drukiem w publikacji naukowej a streszczenia posterów – w przewodniku po sesji posterowej. Po konferencji zbierze się polsko-słowacki zespół do opracowania wniosków, wskazujących, które zmiany w środowisku Pienin spowodowane są budową i eksploatacją zbiorników wodnych. Wnioski zostaną opublikowane w formie popularno-naukowej broszury.

3. W celu zapoznania różnych grup społeczności Polski i Słowacji ze zmianami środowiska Pienin, spowodowanych budową i eksploatacją zbiorników wodnych, wyznaczono następujące zadania:
  * dystrybucja publikacji naukowych i popularno-naukowych,
  * poszerzenie programu edukacyjnego Parku
  * zamieszczenie informacji na stronie interentowej Parku,
  * informowanie społeczeństwo poprzez media.
Wydane drukiem publikacje naukowe i popularno-naukowe zostaną rozesłane do regionalnych i krajowych ośrodków naukowych, bibliotek, lokalnych samorządów i szkół. Program zajęć edukacyjnych Pienińskiego Parku Narodowego dla młodzieży szkolnej czterech gmin pienińskich, szkoleń dla flisaków, przewodników górskich i warsztatów dla nauczycieli zostanie poszerzony o temat wpływu budowy i eksploatacji zbiorników wodnych na środowisko Pienin i środowisko człowieka. Na stronie internetowej Parku będzie zamieszczona podstrona z informacjami na temat zmian środowiska Pienin pod wpływem budowy i eksploatacji zbiorników wodnych. Pracownicy Parku oraz naukowcy będą udzielali wszechstronnej informacji społeczeństwu o wynikach konferencji dla prasy, radia i telewizji podczas przygotowań, w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu.

Wartość projektu i okres realizacji
Wartość  kosztów kwalifikowanych projektu                     9.808,90 EUR
w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                       8.327,76 EUR  (84,9%)
Współfinansowanie z budżetu państwa                                 980,89 EUR  (15,1%)
Okres realizacji                                                                 1 lutego 2010 r. – 31 stycznia 2011 r.

 Harmonogram działań

Miesiąc

Działanie

Miejscowość

Jednostka realizująca

Luty 2010

1. Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu na stronie internetowej Parku

2. Zaproszenie naukowców do  opracowania referatów, artykułów i posterów

3. Spotkanie organizatorów projektu

Krościenko n/D.

 

 j.w.

 

  Červený Kláštor

Pieniński Park Narodowy

 

  j.w.

 

  Pieninský národný park

Marzec - sierpień

2010

1. Rozsyłanie komunikatów na konferencję

2. Prace nad publikacjami naukowymi

Krościenko n/D.

 

j.w.

Pieniński Park Narodowy

 

j.w.

Wrzesień 2010

1. Spotkanie wyjazdowe organizatorów konferencji w celu zapoznania się z funkcjonowaniem zbiorników wodnych

2. Zebranie streszczeń posterów do przewodnika

Liptovská Mara

Liptovská Teplička

 

Krościenko n/D.

Červený Kláštor

Pieninský národný park

 

 

Pieniński Park Narodowy

Pieninský národný park

Październik 2010

1. Wydanie publikacji naukowej z referatami i artykułami oraz „Przewodnika po sesji posterowej“

2. Konferencja naukowa

Krościenko n/D.

 

Spišská Stará Ves, Niedzica

Pieniński Park Narodowy

 

Pieninský národný park, Pieniński Park Narodowy

Listopad 2010

1. Dystrybucja wydawnictw naukowych

Krościenko n/D.

 

Pieniński Park Narodowy

 

Grudzień 2010

1. Wydanie broszury popularno-naukowej

2. Zamieszczenie informacji o wynikach konferencji na stronie internetowej Parku

Krościenko n/D.

 

j.w.

 

Pieniński Park Narodowy

 

j.w.

 

Styczeń 2011

1. Dystrybucja wydawnictw popularno-naukowych

 2. Zakończenie projektu

Krościenko n/D.

Červený Kláštor

Červený Kláštor

Pieniński Park Narodowy

Pieninský národný park

Pieninský národný park