Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych


Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krótki opis projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”

Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on realizowany w sposób kompleksowy, poprzez organizowanie szeregu różnorodnych, wzajemnie się uzupełniających przedsięwzięć edukacyjnych, tworzących spójny i komplementarny system dydaktyczny. W ramach projektu zaplanowano kilka wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć edukacyjnych.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń w poszczególnych parkach narodowych

Szkolenia będą odbywały się co kwartał przez 2 lata (8 szkoleń w każdym z parków) i będą przeznaczone dla pracowników poszczególnych parków narodowych. Ich tematyka będzie zgodna z propozycjami, jakie parki zgłosiły w trakcie przygotowywania projektu i zawarły w Porozumieniu z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska (istnieje możliwość zmiany tematu szkolenia, ale trzeba powiadomić o tym Fundację). W szkoleniach wezmą udział głównie osoby zajmujące się daną problematyką w parku (liczba osób uczestniczących w szkoleniach jest dostosowana do możliwości parku, ale zakłada się, że średnio w każdym szkoleniu weźmie udział 20 osób). Szkolenia będą jednodniowe i będą składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Czas trwania pojedynczego szkolenia będzie wynosił 5 godzin zegarowych, z półgodzinną przerwą na catering. Część teoretyczna będzie miała formę wykładu, z wykorzystaniem projekcji multimedialnych i materiałów drukowanych. Czas trwania tej części szkolenia uzależniony będzie od tematyki, ale z reguły nie powinien przekraczać połowy czasu całego szkolenia. Część praktyczna będzie polegała na zastosowaniu zdobytej wiedzy w konkretnych działaniach. W niektórych przypadkach, np. przy szkoleniach dotyczących rozpoznawania gatunków objętych siecią Natura 2000, część praktyczna odbędzie się w terenie. Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, którzy wytypowani zostaną przez parki i zatwierdzeni zostaną przez Zespół Zarządzający Projektem. Będą to osoby mające duże doświadczenie i wiedzę na temat danego przedmiotu, ale również potrafiące w sposób ciekawy i efektywny przekazać wiedzę osobom szkolonym. Każdy specjalista prowadzący szkolenie przygotuje materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane podczas szkolenia, a następnie zostaną nagrane na płyty CD. Obowiązkiem szkoleniowców będzie również przygotowanie wspólnie z Zespołem Zarządzającym Projektem krótkiej ankiety dot. szkolenia i jego tematyki oraz przeprowadzenie badań ankietowych przed i pod koniec szkolenia. Wszystkie szkolenia rozpoczną się w IV kw. 2009 roku – w bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie po jednym szkoleniu w każdym parku. Pozostałe szkolenia przeprowadzone zostaną w latach 2010 (po 4 szkolenia) i w roku 2011 (po 3 szkolenia).

Przeprowadzenie warsztatów dla wybranych grup pracowników parków narodowych

Spośród pracowników parków wybrane zostały 4 grupy, które co roku będą spotykać się na warsztatach. Będą to: pracownicy działu edukacyjnego, pracownicy działu turystyki, pracownicy naukowi i odpowiedzialni w parku za sprawy naukowe i monitoring oraz pracownicy odpowiedzialni za ochronę przyrody i krajobrazu. W sumie w trakcie trwania projektu odbędzie się 8 dwudniowych warsztatów. Będą odbywały się one na terenie różnych parków narodowych i dotyczyły bieżących problemów z konkretnego działu. Liczba osób z poszczególnych parków uczestniczących w warsztatach będzie zróżnicowana, zależna od ilości pracowników zajmujących się danymi zagadnieniami w parku. Zakłada się jednak, że ogólna liczba uczestników warsztatów wyniesie 50 osób (średnio po 2 osoby z każdego parku). Warsztaty będą prowadzone przez osoby z Zespołu Zarządzającego Projektem i będą składały się z trzech części: pierwszej, polegającej na prezentacji przez przedstawicieli poszczególnych parków problemów dotyczących tematyki warsztatów, drugiej, polegającej na dyskusji i wysłuchaniu specjalistów w danej dziedzinie oraz trzeciej - próby znalezienia konkretnych rozwiązań przedstawionych problemów. Warsztaty mogą zawierać część praktyczną, która może odbywać się w terenie. Spotkania głównie jednak będą miały charakter dyskusyjny. Ich efektem będzie wypracowanie rozwiązań omawianych zagadnień. Uczestnicy będą mieli okazję do zaprezentowania problemów, na jakie natrafiają w pracy, jak również przedstawienia sukcesów w ich rozwiązywaniu. Przed każdym z warsztatów parki powiadomione zostaną o szczegółowej tematyce, aby mogły się do nich przygotować. Tematami przewodnimi 5 pierwszych warsztatów będą:

- dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – „Proces inwestycyjny na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 w świetle zasad postępowania w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych i postępowania administracyjnego – w praktyce”;
- dla działu edukacji – "Edukacja osób niepełnosprawnych i udostępnianie terenu parku – stworzenie bazy (w tym rozwiązania techniczne, publikacje) i metodyka pracy";
- dla działu nauki i monitoringu – "Znaczenie monitoringu przyrodniczego parków narodowych dla sieci Natura 2000";
- dla działu turystyki – "Turystyka w parkach narodowych a zadania ochronne";
- dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – "Ochrona przyrody w parkach narodowych a Natura 2000".

Zakłada się, że pierwsze pięć warsztatów odbędą się w następujących miejscach:

- dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – w Słowińskim Parku Narodowym (jest już znany termin tych warsztatów - 16-18 września 2009 r.);
- dla działu edukacji – w Ojcowskim Parku Narodowym;
- dla działu nauki i monitoringu – w Parku Narodowym Ujście Warty;
- dla działu turystyki – w Magurskim Parku Narodowym;
- dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Zorganizowanie ogólnopolskich sympozjów parków narodowych

W trakcie realizacji projektu odbędą się dwa sympozja. Będzie to zapoczątkowanie corocznych spotkań przedstawicieli parków narodowych. I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych odbędzie się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w dniach 25-27 września 2009 roku. Tematem przewodnim będzie „Edukacja w parkach narodowych – dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji”. Sympozjum będzie trzydniowe, a udział w nim wezmą pracownicy parków i autorzy referatów wprowadzających (zamówionych). Zespół Zarządzający Projektem wraz z gospodarzem sympozjum (jest to komitet organizacyjny sympozjum) rozesłał już do wszystkich parków Komunikat nr I o sympozjum, z prośbą o zgłaszanie referatów i posterów. Następnie przygotowany zostanie szczegółowy program, który zostanie rozesłany do wszystkich uczestników.
Drugie sympozjum odbędzie się w 2010 r. na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Jego tematem przewodnim będzie „Sieć Natura 2000, a polskie parki narodowe”. Sympozjum będzie dwudniowe, rozpocznie się o godzinie 10.00, a zakończy następnego dnia o godzinie 15.00 Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty zamówione i komunikaty przygotowane przez parki narodowe, a w godzinach popołudniowych odbędzie się sesja posterowa. Drugiego dnia przewiduje się dokończenie sesji referatowej i dyskusję.
W obu sympozjach weźmie udział po 80 osób – przedstawicieli parków narodowych (po 3 osoby, w tym koordynatorzy projektu z ramienia parku), beneficjenta i zaproszonych gości (m.in. autorów referatów wprowadzających).

Opracowanie i wydanie 4 numerów poradnika dla pracowników parków narodowych

W celu rozpropagowania najlepszych doświadczeń i sprawdzonych wzorców działań, wydawany będzie w Internecie poradnik dla pracowników parków narodowych. Będzie to wydawnictwo cykliczne (łącznie 4 numery). Poradnik będzie zawierał najciekawsze, sprawdzone i skuteczne pomysły związane z funkcjonowaniem parków narodowych. Artykuły w postaci instrukcji, zaleceń, porad, szczegółowych opisów różnych rozwiązań technicznych i koncepcyjnych będą dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak: czynna ochrona poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, metody prowadzenia monitoringu przyrodniczego, nowoczesne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych, itp. Wydawcą poradnika będzie Wigierski Park Narodowy. To pracownicy tego parku zajmą się zebraniem odpowiednich materiałów, ich redakcją, opracowaniem graficznym i zamieszczeniem w Internecie na stronie Wigierskiego Parku Narodowego.

 Wydanie materiałów szkoleniowych

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną wydane na płycie CD. Obowiązkiem szkoleniowców będzie przesłanie do Zespołu Zarządzającego Projektem materiałów szkoleniowych w postaci cyfrowej. Materiały te zostaną zredagowane i opracowane pod względem graficznym, a następnie skopiowane na płyty CD i rozesłane do wszystkich parków narodowych (po 5 egz.).

Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych
Każdy park narodowy posiada bibliotekę, która na ogół z powodu braku odpowiednich środków finansowych nie posiada najnowszych wydawnictw poświęconych przyrodzie, edukacji, monitoringowi, czynnej ochronie przyrody, itp. Literatura fachowa stanowi podstawowe i najczęściej używane narzędzie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stąd też istnieje pilna potrzeba uzupełniania zbiorów bibliotecznych najbardziej potrzebnymi wydawnictwami. Zakupiona literatura musi dotyczyć zagadnień związanych z przyrodą (ożywioną i nieożywioną), jej ochroną oraz ekologią; mogą to być np. słowniki i atlasy przyrodnicze (w tym biologiczne słowniki językowe), podręczniki oraz monografie; czasopisma (naukowe i popularnonaukowe) muszą być ściśle związane z tematyką przyrodniczą. Zakłada się, że w ramach projektu każdy park będzie mógł zakupić literaturę fachową, dotyczącą interesujących go zagadnień, na łączną kwotę 4 tys. zł (w roku 2009 po 1 tys. zł i w roku 2010 3 tys. zł).

 Uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego

Portal internetowy dla polskich parków narodowych stworzony zostanie przy zastosowaniu standardowych technologii stosowanych przy tego rodzaju pracach. Wykorzystane zostaną dostępne narzędzia programowania oraz gotowe wzorce (np. forum dyskusyjne), które zostaną dostosowane do potrzeb projektu. Pierwszym zadaniem będzie analiza rozwiązań technicznych i graficznych oraz zakresu merytorycznego stron internetowych poszczególnych parków narodowych, tak by tworzony portal nawiązywał do rozwiązań już istniejących.


Działania w ramach projektu prowadzone w Pienińskim Parku Narodowym oraz z udziałem pracowników PPN.
W dniach 16.09.-18.09. 2009 r. w Słowińskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty „Proces inwestycyjny na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 w świetle zasad postępowania w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych i postępowania administracyjnego – w praktyce”, w których udział brała mgr Ewelina Zając – specjalista ds. ochrony przyrody nieożywionej .

 W dniach 24.09.-27.09.2009 r. w Wolińskim Parku Narodowym odbyło się sympozjum „ Edukacja w parkach narodowych – dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu komunikacji” w którym udział wzięli pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego: mgr Teresa Ciesielka – starszy specjalista ds. edukacji i mgr Maciej Szajowski – starszy specjalista ds. edukacji.

 W dniach 4.11.-6.11.2009 r. w Magurskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty „Turystyka w parkach narodowych a zadania ochronne” , w których będą brać udział pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego: mgr Sławomir Wróbel – główny specjalista ds. udostępniania Parku do zwiedzania i Edward Dudek – kierownik sekcji ds. organizacji zwiedzania.

Specjalista ds. biblioteki - mgr Martyna Vončina zakończyła realizację zadania przydzielonego na czwarty kwartał 2009 roku, dotyczącego uzupełnienia zbiorów bibliotecznych Pienińskiego PN. Zakupiono 20 pozycji za łączną kwotę 995,65 zł.

 Zestawienie tytułów książek zakupionych do biblioteki PPN w ramach projektu:

1. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Wiesław Mułenko (red.)
2. Atlas roślinności lasów. Leokadia  Witkowska-Żuk
3. Atlas drewna. Jean-Denis Godet
4. Atlas hub.Piotr Łakomy
5. Atlas uszkodzeń drzew leśnych t. 1. Günter Hartman
6. Czerwona Księga Karpat. Zbigniew Mirek (red.)
7. Drzewa iglaste i owady na nich żerujące. Jacek Stocki
8. Drzewa liściaste i owady na nich żerujące. Jacek Stocki
9. Lichenicolous fungi of Poland. Catalogue and key to species. K.Czyżewska, M.Kukwa
10. Motyle dzienne Polski . J.Buszko, J.Masłowski
11. Mówić o ochronie przyrody. Monika Grzegorczyk (red.)
12. NATURA 2000 (broszura). Hanna Będkowska
13. Nietoperze Polski. Konrad Sachanowicz
14. Ochrona węży i ich siedlisk. Bartłomiej Najbar
15. Pędy i paki. Jean-Denis Godet
16. Płazy i gady Europy Środkowej. Josef Blab
17. Rośliny górskie. Halina Piękoś-Mirkowa
18. Szkodniki nasion i owoców drzew i krzewów leśnych. Jacek Stocki
19. Wielki atlas grzybów. Pavol Škubla
20. Zwierzęta w mieście. Interwencje. Andrzej Kruszewicz

24.11.2009 r. odbyło się pierwsze z planowanych ośmiu szkoleń, które mają się odbyć w Pienińskim PN. Tematem szkolenia były zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadził Maciej Moskwa, zawodowy ratownik medyczny. Jak wynika z ankiet uczestnicy byli zadowoleni z poziomu szkolenia, podkreślając dobre przygotowanie instruktora.

W dniach 2-4.12. 2009 r. w Biebrzańskim PN odbyły się warsztaty "Ekologiczna sieć Natura 2000 a ochrona przyrody w parkach narodowych", w których udział wzięli pracownicy PPN: mgr Iwona Wróbel - starszy specjalista d/s ochrony ekosystemów nieleśnych i dr Grzegorz Voncina - komendant Straży Parku.

W dniach 10-12.12.2009 r. w Ojcowskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty "Ekspozycje przyrodnicze w parkach narodowych" oraz "Edukacja osób niepełnosprawnych i udostępnianie parku - stworzenie bazy (w tym rozwiązania techniczne, publikacje) i metodyka pracy", w których udział wzięli: Teresa Ciesielka - starszy specjalista d/s edukacji i Sławomir Wróbel - główny specjalista d/s udostępniania Parku do zwiedzania.

5.03.2010 r. w Pienińskim Parku Narodowym odbędzie się drugie z planowanych ośmiu szkoleń. Temat: podstawy obsługi komputera i pakietu biurowego Office (Word i Excel). Szkolenie poprowadzi Pan Ryszard Postawka - wieloletni nauczyciel informatyki w Liceum Ogólnokształcącym w Krościenko n/D. Katering podczas szkolenia przygotuje Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenko n/D.

25.05.2010 r. odbyło się trzecie z zaplanowanych ośmiu szkoleń. Temat szkolenia: "Plan ochrony dla parku narodowego z uwzględnieniem planów ochrony dla obszarów Natura 2000". Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Pawlaczyk - jeden z najlepszych w Polsce specjalistów w zakresie ochrony przyrody. Zajmuje się on oceną obszarów Natura 2000 oraz tworzeniem koncepcji planów ochrony dla rożnych form ochrony przyrody. Katering podczas szkolenia przygotował Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

W dniach 26-28.05.2010 r. w Parku Narodowym Ujścia Warty odbyły się warsztaty pt. "Monitoring przyrodniczy w parkach narodowych". Z ramienia PPN udział w warsztatach wziął mgr Bogusław Kozik - st. specjalista ds. ochrony zwierząt.

W dniach 9-1.06.2010 r. w Parku Narodowym Bory Tucholskie odbyły się warsztaty pt. "Budowa wizerunku parków narodowych poprzez edukację i turystykę" PPN reprezentował mgr Sławomir Wróbel - gł. specjalista ds. udostępniania parku do zwiedzania.

W dniach 23-25.06.2010 r. w Karkonoskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty pt. "Jak zarządzać ruchem turystycznym w parkach narodowych i na obszarach Natura 2000", PPN reprezentował mgr Sławomir Wróbel - gł. specjalista ds. udostępniania parku do zwiedzania.

W dniach 6-8 września 2010 roku w Wigierskim PN odbyły się warsztaty pt. "organizacja badań naukowych i monitoringu w parkach narodowych - teraźniejszość i perspektywy", w których udział wzięli: Krzysztof Karwowski - kierownik zespołu udostępniania parku do badań naukowych i Grzegorz Voncina - komendant Straży Parku.

9 września 2010 roku odbyło się czwarte z planowanych ośmiu szkoleń w Pienińskim PN. Temat szkolenia: "Ochrona ekosystemów lądowych". Szkolenie prowadzili: Joanna Perzanowska z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Jan Bodziarczyk z Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

W dniach 15-17 września 2010 roku w Białowieskim PN odbyło się sympozjum pt. "Sieć Natura 2000 a polskie parki narodowe, w którym udział wzięli: Iwona Wróbel - st. specjalista ds. ochrony ekosystemów nieleśnych, Bogusław Kozik - st. specjalista ds. ochrony zwierząt i Grzegorz Voncina - komendant Straży Parku.

26 listopada 2010 roku odbyło się szkolenie dla pracowników PPN, pt. "Ochrona gatunkowa: ochrona roślin, grzybów i zwierząt". Skolenie prowadzili Joanna Korzeniak i Paweł Adamski z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Piotr Chachuła - pracownik Pienińskiego PN

23 lutego 2011 r. odbyło się szkolenie dla pracowników PPN pt. "Zasady inwentaryzacji zwierząt". Szkolenie prowadził Marek Wajdzik z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

 10 czerwca 2011 r. odbędzie się szkolenie dla pracowników PPN pt. "Umiejętność udzielania pouczeń i prowadzenia interwencji". Szkolenie poprowadzi oficer Wydziału Prewencji KW Policji w Krakowie. Katering podczas szkolenia: ZSZ i Placówek w Krościenku.

Dnia 8 września 2011 roku odbyło się szkolenie dla pracowników Pienińskiego Parku Narodowego pt. "Monitoring przyrodniczy". Szkolenie prowadził Artur Michorczyk - kierownik Pracowni Studiów i Technologii Produkcji w Dziale Studiów Informatyki w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie.Było to ostatnie z cyklu ośmiu szkoleń, które realizowano w ramach projektu.

Specjalista d/s biblioteki - Martyna Voncina zakończyła zakup literatury fachowej dla uzupełnienia zbiorów bibliotecznych Pienińskiego PN. Zakupiono pozycje na łączną kwotę 995,65 zł. W pierwszym półroczu 2010 roku zaprenumerowano 6 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych związanych z tematyką przyrodniczą, na kwotę 865,40 zł. W drugim półroczu 2010 roku zakupiono 54 pozycje książkowe na kwotę 2139,10 zł. Łącznie w ramach programu zakupiono 80 pozycji na kwotę 4000,15 zł.

Katering podczas wszystkich szkoleń organizował Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.


Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska
(01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; tel./fax 22 877 23 59; e-mail:zarząd@nfos.org.pl)
we współpracy z parkami narodowymi.