Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

„Ochrona ekosystemów lądowych Pienińskiego parku narodowego w 2009 roku” umowa dotacji z NFOŚiGW nr 280/2009/Wn-6/OP-WK/D.

W przypadku ekosystemów leśnych celem przedsięwzięcia była – przebudowa drzewostanów zniekształconych w wyniku działalności człowieka i doprowadzenie do ich unaturalnienia (doprowadzenie do powstania lasów o wielowiekowej strukturze i składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem, zwiększenia ich stabilności, zdrowotności i odporności na czynniki zewnętrzne) oraz utrzymania pożądanego stanu jak również ograniczanie presji ruchu turystycznego na ekosystemy leśne;

W przypadku ekosystemów nieleśnych celem przedsięwzięcia było utrzymanie biotopów specyficznych dla rzadkich i interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Zachowanie lub przywrócenie pożądanego stanu zbiorowisk nieleśnych możliwe jest poprzez stosowanie zabiegów przeciwdziałających eutrofizacji oraz ponownemu wkroczeniu tam lasu, a więc przez regularne koszenie, usuwanie maliniaków, przecinanie krzewów i usuwanie biomasy. Istotne jest również ograniczanie presji ruchu turystycznego na ekosystemy nieleśne;.

Przyczyną podjęcia działań w tym kierunku była konieczność zwiększenia i utrzymania bioróżnorodności na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Stanowi to jedno z podstawowych zadań statutowych Parku.

Prace ochronno-hodowlane oraz związane z utrzymaniem infrastruktury szlaków turystycznych, stanowiły kontynuację działań prowadzonych w PPN od wielu lat i po zakończeniu realizacji założeń zawartych w niniejszym przedsięwzięciu będą nadal prowadzone.