Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

„Ochrona ekosystemów lądowych Pienińskiego Parku Narodowego w 2010 roku” umowa dotacji z NFOŚiGW nr 318/2010/Wn-6/OP-WK/D

Celem przedsięwzięcia jest:

w przypadku ekosystemów leśnych – przebudowę drzewostanów zniekształconych w wyniku działalności człowieka i doprowadzenie do ich unaturalnienia (doprowadzenie do powstania lasów o wielowiekowej strukturze i składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem, zwiększenia ich stabilności, zdrowotności i odporności na czynniki zewnętrzne) oraz utrzymania pożądanego stanu;

w przypadku ekosystemów nieleśnych – utrzymanie biotopów specyficznych dla rzadkich i interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Zachowanie lub przywrócenie pożądanego stanu zbiorowisk nieleśnych możliwe jest poprzez stosowanie zabiegów przeciwdziałających eutrofizacji oraz ponownemu wkroczeniu tam lasu, a więc przez regularne koszenie, usuwanie maliniaków, przecinanie krzewów i usuwanie biomasy;

w przypadku fauny – ochronę zagrożonych populacji zwierząt (głównie ropuchy szarej) oraz monitorowanie stanu populacji, w tym definiowanie zagrożeń gatunków specjalnej troski.

Przyczyną podjęcia działań w tym kierunku jest konieczność zwiększenia i utrzymania bioróżnorodności na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Stanowi to jedno z podstawowych zadań statutowych Parku.

Wykonane prace są częścią działań prowadzonych w PPN od wielu lat i po zakończeniu realizacji założeń zawartych w niniejszym przedsięwzięciu będą kontynuowane.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 393.221,46 zł, z czego kwota dofinansowania w formie przekazania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 386.300,58 zł. W ramach umowy dotacji nr 318/2010/Wn-06/OP-WK/D Pieniński Park Narodowy przeprowadził zabiegi na powierzchni 123,26 ha (39,58 ha w lesie; 83,68 ha na łąkach) oraz zakupił sprzęt przeznaczony do wykonywania zabiegów i monitoringu przyrodniczego.