Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów - umowa dotacji z NFOŚiGW nr 138/2011/Wn-06/OP-WK/D

W dniu 30 listopada 2011r. Pieniński Park Narodowy zakończył realizację przedsięwzięcia
o nazwie „Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uznał zadanie za zakończone w dniu 26.01.2012 r.

Podstawowym celem przedsięwzięcia była ochrona wybranych gatunków, w tym gatunków chronionych dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł czarny, jarząbek, derkacz, gąsiorek)  poprzez ochronę ich siedlisk.

Realizacja projektu umożliwi:
zwiększenie powierzchni gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Parku,
wyłączenie wykupionych gruntów z gospodarczego wykorzystywania szczególnie w przypadku ekosystemów leśnych,
utrzymanie biotopów specyficznych dla rzadkich i interesujących gatunków roślin i zwierząt, zachowanie różnorodności gatunkowej, a więc przede wszystkim wykonanie zabiegów mających za zadanie przeciwdziałanie wtórnej sukcesji leśnej, a przez to utrzymanie względnej stabilności ekosystemów nieleśnych,
utrzymanie zbiorowisk łąkowych PPN, koszenie łąk w ciągu lata z pozostawieniem tzw. pasów ekologicznych, które:
zapewniają bazę pokarmową dla wielu drobnych gatunków zwierząt,
umożliwiają również przetrwanie gatunków roślin kwitnących późno,

Całkowita kwota przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynosiła 390 000 zł, z czego na poszczególne punkty harmonogramu przypadały następujące kwoty:

Kwota dotacji przewidziana w pkt 1 harmonogramu „Wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości” – 25 000 zł (wykonanie 11 operatów);
Kwota dotacji przewidziana w pkt 2 harmonogramu „Zakup nieruchomości” – 350 000 zł (zakup gruntów o powierzchni ogółem 6,4221 ha),
Kwota dotacji przewidziana w pkt 3 harmonogramu „Opłata za czynności notarialne związane z zakupem nieruchomości” – 15 000 zł (11 transakcji kupna/sprzedaży).

Pieniński Park Narodowy nie wykorzystał całej kwoty przyznanej w ramach niniejszej umowy dotacji. Kwota wykorzystana wyniosła 384 864,38 zł, z czego na poszczególne punkty harmonogramu przypadło:

Całkowita kwota wykorzystana w pkt 1 harmonogramu „Wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości” – 21 256,74 zł (wykonanie 13 operatów);
Całkowita kwota wykorzystana w pkt 2 harmonogramu „Zakup nieruchomości” – 349 625 zł (zakup gruntów o powierzchni ogółem 7,3900 ha),
Całkowita kwota wykorzystana w pkt 3 harmonogramu „Opłata za czynności notarialne związane z zakupem nieruchomości” – 13 982,64 zł (13 transakcji kupna/sprzedaży).

W ramach umowy dotacji nr 317/2010/Wn-06/OP-WK/D Pieniński Park Narodowy wykupił 7,3900 ha gruntów na rzecz Skarbu Państwa.