Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów - umowa dotacji z NFOŚiGW nr 727/2012/Wn-06/OP-WK/D

W dniu 6 listopada 2012 r. Pieniński Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę (nr 727/2012/Wn-06/OP-WK/D) na  dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów” w formie dotacji.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest ochrona wybranych gatunków, w tym gatunków chronionych dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków, poprzez ochronę ich siedlisk.

Cele te będą realizowane  przez szereg działań, do których zaliczyć należy:

  1. wykupienie gruntów prywatnych na własność Pienińskiego Parku Narodowego,
  2. wyłączenie wykupionych gruntów z gospodarczego wykorzystywania szczególnie w przypadku ekosystemów leśnych,
  3. przeprowadzenie zabiegów przywracających zbiorowiskom nieleśnym stan zbliżony do naturalnego,
  4. utrzymanie biotopów specyficznych dla rzadkich i interesujących gatunków roślin i zwierząt, zachowanie różnorodności gatunkowej, a więc przede wszystkim wykonanie zabiegów mających za zadanie przeciwdziałanie wtórnej sukcesji leśnej, a przez to utrzymanie względnej stabilności ekosystemów nieleśnych,
  5. utrzymanie zbiorowisk łąkowych PPN, koszenie łąk w ciągu lata z pozostawieniem tzw. pasów ekologicznych,
  6. utrzymanie zbiorowisk podmokłych i ich ochrona przed osuszeniem poprzez zabezpieczenie przed ujmowaniem z nich wody,
  7. ochrona koryt potoków i obszarów źródliskowych przed zanieczyszczeniami i dewastacją
    w wyniku zaprzestania zrywki drewna.

Całkowity koszt przedsięwzięcia i zarazem kwota dofinansowania w formie dotacji
z NFOŚiGW, wynosi 300 000,00 zł. Pieniński Park Narodowy rozpoczął realizację zadania 1.10.2011r., a termin zakończenia zadania wyznaczono na 30.06.2013 r. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykup gruntów o  powierzchni ok. 6,1998 ha.