Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

"Ochrona ekosystemów lądowych Pienińskiego Parku Narodowego w 2012 roku" umowa dotacji z NFOŚiGW nr 436/2011/Wn-06/OP-WK/D

Celem przedsięwzięcia jest:

w przypadku ekosystemów leśnych – przebudowa drzewostanów zniekształconych w wyniku działalności człowieka i doprowadzenie do ich unaturalnienia (doprowadzenie do powstania lasów o wielowiekowej strukturze i składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem, zwiększenia ich stabilności, zdrowotności i odporności na czynniki zewnętrzne) oraz utrzymania pożądanego stanu;
w przypadku ekosystemów nieleśnych – utrzymanie biotopów specyficznych dla rzadkich i interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Zachowanie lub przywrócenie pożądanego stanu zbiorowisk nieleśnych możliwe jest poprzez stosowanie zabiegów przeciwdziałających eutrofizacji oraz ponownemu wkroczeniu tam lasu, a więc przez regularne koszenie, usuwanie maliniaków, przecinanie krzewów i usuwanie biomasy;
w przypadku fauny – ochrona zagrożonych populacji zwierząt (głównie niepylaka apollo i płazów) oraz monitorowanie stanu populacji, w tym definiowanie zagrożeń gatunków specjalnej troski.
Przyczyną podjęcia działań w tym kierunku jest konieczność zwiększenia i utrzymania bioróżnorodności na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Stanowi to jedno z podstawowych zadań ustawowych Parku.
Wykonane prace są częścią działań prowadzonych w PPN od wielu lat i po zakończeniu realizacji założeń zawartych w niniejszym przedsięwzięciu będą kontynuowane.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 308.900,00 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 255.900,00 zł. W ramach umowy dotacji nr 436/2011/Wn-06/OP-WK/D Pieniński Park Narodowy przeprowadzi zabiegi na powierzchni ok. 133,00 ha (ok.48 ha w lesie; ok. 85,00 ha na łąkach) oraz zakupi usługi i sprzęt przeznaczony do wykonywania zabiegów i monitoringu przyrodniczego.