Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

"Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów" - zakończenie projektu

W dniu 30 czerwca 2013 r. Pieniński Park Narodowy zakończył realizację przedsięwzięcia
o nazwie „Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów”. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest ochrona wybranych gatunków, w tym gatunków chronionych dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (orlik krzykliwy, puchacz, jarząbek, derkacz, gąsiorek)  poprzez ochronę ich siedlisk.

Cele te będą realizowane  przez szereg działań, do których zaliczyć należy:

  1. wykupienie gruntów prywatnych na własność Pienińskiego Parku Narodowego,
  2. wyłączenie wykupionych gruntów z gospodarczego wykorzystywania szczególnie w przypadku ekosystemów leśnych,
  3. przeprowadzenie zabiegów przywracających zbiorowiskom nieleśnym stan zbliżony do właściwego,
  4. utrzymanie biotopów specyficznych dla rzadkich i interesujących gatunków roślin i zwierząt, zachowanie różnorodności gatunkowej, a więc przede wszystkim wykonanie zabiegów mających za zadanie przeciwdziałanie wtórnej sukcesji leśnej, a przez to utrzymanie względnej stabilności ekosystemów nieleśnych,
  5. utrzymanie zbiorowisk łąkowych PPN, koszenie łąk w ciągu lata z pozostawieniem tzw. pasów ekologicznych, które:
  • zapewniają bazę pokarmową dla wielu drobnych gatunków zwierząt,
  • umożliwiają również przetrwanie gatunków roślin kwitnących późno.

Wymienione wyżej działania ochronne efektywnie i długofalowo mogą być prowadzone tylko na gruntach własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Pienińskiego Parku Narodowego. Niestety spośród nieruchomości położonych na terenie Parku tylko ok. 59% należy do Skarbu Państwa, natomiast pozostała część znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, spółek i gmin. Jest to bardzo istotny problem, ponieważ eksploatacja lasów prowadzi często do zubażania siedlisk przyrodniczych np. poprzez usuwanie martwego drewna. Niekorzystnym zjawiskiem jest również całkowite zaniechanie użytkowania łąk, które sprzyja sukcesji leśnej prowadzi do zmniejszenia bioróżnorodności w PPN. Zagrożone są także siedliska rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt.

Całkowita kwota przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynosiła 300 000 zł, z czego na poszczególne punkty harmonogramu przypadały następujące kwoty:

  1. Kwota dotacji przewidziana w pkt 1 harmonogramu „Wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości, opłaty za czynności notarialne związane z wykupem gruntów oraz inne opłaty (opłata za wpis w KW, wypisy z rejestru gruntów itp.)” – 20 840 zł;
  2. Kwota dotacji przewidziana w pkt 2 harmonogramu „Zakup nieruchomości” – 279 160 zł.

Pieniński Park Narodowy wykorzystał całą kwotę przewidzianą w ramach umowy dotacji nr 727/2012/Wn-06/OP-WK/D. W ramach wniosku wykupionych zostało 6,2808 ha gruntów na własność PPN.