Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Przewodnictwo górskie

Uwaga opiekunowie wycieczek szkolnych!

Zwiedzanie Parku może odbywać się tylko w porze dziennej, to jest od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońca, wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych. Wychodzenie za barierki ochronne w miejscach eksponowanych jest bezwzględnie zabronione.

Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane mają obowiązek zwiedzać Park wyłącznie pod opieką uprawnionych przewodników górskich.

art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133, poz 884 z późniejszymi zmianami):
Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu.

art. 21
1. Zadania przewodników turystycznych wykonują:
    1) przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich;
    2) przewodnicy miejscy dla poszczególnych miast;
    3) przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, powiatów, gmin, a także regionów oraz tras turystycznych.
1a. Wykonywanie zadań przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego wymaga posiadania uprawnień określonych ustawą.
1b. Uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego otrzymuje osoba, która:
     1) ukończyła 18 lat;
    2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
    3) posiada wykształcenie średnie;
   4) odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. 2014, poz. 868) prawo do prowadzenia wycieczek po Pieninach mają wyłącznie uprawnieni przewodnicy beskidzcy oraz przewodnicy tatrzańscy.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
Art. 60 § 4. Kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.


Pieniński Park Narodowy nie prowadzi działalności przewodnickiej.

Odpłatne usługi przewodnickie świadczą niektórzy pracownicy PPN, posiadający uprawnienia przewodnickie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Teresa Ciesielka - mgr biologii, przewodnik beskidzki;
zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, warsztaty, konferencje, szkolenia
tel: 502 216 079,  teresaciesielka@interia.pl

Michał Dudek - przewodnik beskidzki
tel. 660 732 074, Michał e-mail

Marek Majerczak - mgr sztuki, przewodnik beskidzki;
tel: 609 730 171,  Marek e-mail

Anna Połtowicz - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki;
tel: 694 989 703,  Ania e-mail

Marcin Broźny - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki, ratownik GOPR
tel: 501 355 713, Marcin e-mail

Ewelina Zając - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki
uprawnienia do oprowadzania grup w j. angielskim (Certificate in Advanced English)
tel; 691 500 922, ewelinazajac@onet.eu

Małgorzata Braun - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki,
tel: 509 532 487, gobra@o2.pl

Stanisław Złydaszyk - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki
tel: 506 060 482, staszekzly@interia.pl


Pieniński Park Narodowy corocznie organizuje szkolenia rozszerzające wiedzę przewodników o Pieninach.

Uczestniczący w zajęciach przewodnicy tatrzańscy i beskidzcy posiadający uprawnienia do prowadzenia wycieczek po Pieninach otrzymują upoważnienia Dyrektora PPN do bezpłatnego wstępu w miejscach pobierania opłat przez PPN i Nadleśnictwo Krościenko.

Upoważnienia ważne do 30 kwietnia  2017 r. posiadają przewodnicy z kół:

1. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Bielsku Białej - 16 osób
2. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK W Bochni - 3 osoby
3. Koło przewodników Terenowych i Pilotów Wycieczek w Chrzanowie - 1 osoba
4. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK W Częstochowie - 1 osoba
5. Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich w Krakowie – 8 osób
6. Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Krakowie – 10 osób
7. Koło Przewodników Tatrzańskich PTTK w Krakowie – 15 osób
8. Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie – 26 osób
9. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK W Krościenku - 11 osób
10. Koło Przewodników w Krośnie - 2 osoba
11. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Nowym Targu – 12 osób
12. Koło Przewodników Beskidzkich PTT w Nowym Sączu - 7 osób
13. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Rzeszowie - 22 osób
14. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Tarnowie – 12 osób
15. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Wadowicach - 9 osób
16. Koło Przewodników Beskidzkich w Szczawnicy - 4 osoby
17. Klub Przewodników Turystycznych PTTK w Nowym Sączu - 36 osób
18. Koło przewodników Beskidzkich i Terenowych Oświęcim - 6 osoby
19. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich Warszawa - 3 osoba
20. Akademickie Koło Przewodników Górskich Bielsko Biała - 2 osoba
21. Koło Przewodników Beskidzkich w Jaworznie - 1 osoba
22. Koło Przewodników Beskidzkich w Pszczynie - 1 osoba
23. Koło Przewodników Beskidzkich w Rabce - 4 osób
24. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Krakowie - 2 osoby
25. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach - 1 osoba
26. Koło Przewodników Beskidzkich w Myślenicach - 1 osoba
27. Koło Przewodników Beskidzkich w Dobczycach - 1 osoba
28. Koło Przewodników Beskidzkich w Chorzowie - 1 osoba
29. Koło Przewodników Beskidzkich w Bytomiu - 1 osoba
30. Koło Przewodników Beskidzkich w Brzegu Dolnym - 1 osoba
31. Koło Przewodników Beskidzkich w Będzinie - 1 osoba
32. Koło Przewodników Beskidzkich w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2 osoby
33. Koło Przewodników Beskidzkich w Suchej Beskidzkiej - 1 osoba
34 Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem - 1 osoba

Polecamy korzystanie z usług przewodników posiadających ważne upoważnienie dyrektora PPN.
Kontakt z przewodnikami telefonicznie lub przez strony internetowe Kół Przewodnickich i właściwych Oddziałów PTTK.