Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Turystyka w PPN

1.  Pieniny : przewodnik turystyczny / J. Nyka. - Warszawa, 1963
 
 2.  Światowid (imt), R. 1986 r., nr 918-928. - Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1986. -  34 cm. - (Ilustrowany Magazyn Turystyczny)
 
 3.  MADEJA Józef (...) przewodnik. Pierwszy przewodnik po Pieninach zatwierdzony przez Tow. Tatrzańskie.. - // Z Doliny Grajcarka. - 2003, Nr 131, sierpień, s. 14. - Madeja Józef leśniczy u hrabiego Stadnickiego. Wytyczał szlaki turystyczne np. na Sokolicę. Obok domu miał strugę i młyn nad Grajcarkiem, który w 1934 r. zabrała powódź.
 
 4.  Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym / Sławomir Wróbel //W: Użytkowanie turystyczne parków narodowych: ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia; pod red. Józefa Partyki / Instytut Ochrony Przyrody PAN,Ojcowski Park Narodowy. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2002. -. - ryc.. - s. 315-324
 
 5.  Ruch turystyczny w PPN / Marta GRABSKA-PRESS 
 
 6.  Antropopresja i problemy ekologiczne na terenie Pienińskiego Parku Narodowego / Ewelina Stasik. - Sosnowiec :Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Zakład Geomorfologii Krasu, 2001
 
 7.  Nie zdzieramy skóry z turystów. Rozmowa z M. Sokołowskim dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego. / Michał Sokołowski. Rozm. przepr. T. Kowalik // Środowisko. - 2001, R. 9, nr 19, s. 24-27, il.
 
 8.  Pieniński Park Narodowy jako ośrodek edukacji środowiskowej / Piotr Dąbrowski. - Kraków : WSP Kraków, 1994
 
 9.  Możliwości aktywizacji turystycznej wybranych wsi pienińskich... / Stanisław Cepuch. - Kraków : AWF w Krakowie, 1983
 
 10.  Ocena stopnia degradacji środowiska naturalnego w rejonie budowanego zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Marta Parczyńska-Romik. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1995
 
 11.  Zagospodarowanie turystyczne Pienińskiego Parku Narodowego / Małgorzata Rabczyńska. - Kraków : AWF - Kraków, Wydz.Turystyki i Rekreacji, 1988
 
 12Kopalnie srebra w Jarmucie / Rafał Linkowski // Z dziejów Pienin. - 1987, Wiosna - Lato
 
13.  Walory turystyczne Pienin / Piotr MRÓZ Wyższa Szkoła Zawodowa w N.Sączu,
 
14.  Pieniński Park Narodowy - walory krajobrazowe i przyrodnicze parku / Agnieszka Głowacka,  AWF Łódź, Wydz.Turystyki, [1998]
 
15.  Zagrożenia wynikające z rozwoju gospodarki turystycznej w parkach narodowych. Przykład Pieniński Park Narodowy /Agnieszka Lasota. - Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie, 1998
 
 16.  Wpływ ruchu turystycznego na dynamikę stoków w Pienińskim Parku Narodowym / Agnieszka Moś. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii, Zakład Geomorfologii, 1999
 
 17.  Problemy wartościowania środowiska w ocenie zbiornikowych inwestycji gospodarki wodnej. / Damian Panasiuk. - Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2002
Doktorat
 
 18.  Uwarunkowania przyrodnicze utworzenia Pienińskiego Parku Narodowego / Justyna MADEJ Wyższa Pomorska Szkoła Turystykii Hotelarstwa w Bydgoszczy, 
 
 22.  Zagospodarowanie turystyczne Pienin / Barbara Niemiec PWSZ Nowy Sącz,
 
 23.  Przystosowanie zamków w Ojcowskim i Pienińskim Parku Narodowym do celów turystycznych / Mariusz Gotfryd //W: Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych / pod red. Józefa Partyki. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badańi Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stow. "Kultura i Natura" im. J.G. Pawlikowskiego, 2003. -. - zdj.. - s. 763-772
 
 24.  Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa na Studium "Ochrona parków narodowych w Polsce" 1996 r. /Jacek Berezicki. - Krościenko n.D : Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107b, 34-450 Krościenko n.D., 1996. -. - zdj. kolor.. - msp., 16 s.
msk.
  
 26.  Znaczenie Pienińskiego Parku Narodowego w rozwoju turystyki Karpat Zachodnich / Joanna DUDA.  
 
 27.  Przełom pieniński Dunajca jako unikalny obszar uprawiania turystyki wodnej / Katarzyna OŁOWSKA. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego,
 
 28.  Rozwój turystyki na terenach chronionych na podstawie Pienińskiego Parku Narodowego / Beata BOŻEK. - Państw. Wyższa Szkoła Zawod. w N.Sączu 
 
 29.  Wykorzystanie PPN do uprawiania turystyki / Barbara BEDNARCZYK PPWSZ w N.Targu, 
 
 30.  Góra Korony i... kameduli w Czerwonym Klasztorze / Jolanta Jarocka-Bieniek // Z Doliny Grajcarka. - 2004, nr 138, s. 3
Dlaczego i z jakiego powodu Góra Korona przemieniła się w Trzy Korony 
 
 31.  Ochrona przyrody a udostępnianie do zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego / Michał Sokołowski. - // Roczniki Bieszczadzkie. - 2002 r., Nr 10, s. 191-197. - Zawiera: zestawienie ilości zwiedzających 1989-2000 r.;rodzaje edukacji środowiskowej; działalność wydawnicza
 
 32.  Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa / Marek Piątek, StarySącz : Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Żeromskiego w Starym Sączu. Policealne Zaoczne Studium Leśne, 2004. -. - zdj.. - ksero, [32] s.
 
 33.  Sobieski nie był pierwszy / Józef Nyka // Ziemia 1966. Prace i materiały krajoznawcze. - 1967, Ziemia 1966, s. 172-182
Spływ pieniński w aspekcie historii. Analiza frekwencji w latach 1935-38 i 1952-65.
 
 34.  O Trzech Koronach / Władysław Midowicz (Wieliczka) // Prace Pienińskie. - 1994, Nr 6 (48 publikacja Ośrodka KTG wPieninach), s. 74
 
 35.  Z historii budowy kolei linowej na Palenicę w Szczawnicy / Józef Witkowski (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1991,Nr 3 (38 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 61-63, zdj.
 
 36.  Ks. Walenty Gadowski - pionier turystyki górskiej w Tatrach i Pieninach / ks. Bronisław Krzan // Prace Pienińskie. -1990, Nr 2 (25 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 60-64, zdj., repr.
Opis pobytów ks. Gadowskiego w Pieninach. Lata życia 1863 - 1956 - zmarł w Bochni
 
 37.  Przewodnik po Muzeum Pienińskim / Jolanta Jarocka-Bieniek. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK wPieninach, 1993
 
 38.  Trzy Korony - 982 m.n.p.m. / J. Batko: Słownik toponimii pienińskich (1990 r.) s. 36 ; x.St. Załęski S.J.: CzerwonyKlasztor w Pieninach (1880 r.) s. 25-30
Etymologia szczytu Pienin TRZY KORONY.
 
 39.  ks. Walenty GADOWSKI. - materiały dot. ks. W.Gadowskiego znajdują się w teczce: "ks. W.Gadowski - twórca SokolejPerci w Pieninach. Odbitki ksero z Wierchów, artykuł ks. B.Krzana - 1988r. z Prac Pienińskich nr 2 i fragment z"Klejnotu..."tegoż autora.
Materiały udostępnione dyr. Sokołowskiemu w dn.5.X.2004 r. g. 13.20
 
 40.  Awantura sprzed stu laty, czyli... jak Orlą Perć budowano. / Zbigniew Ladygin. - // Tatry (TPN). - 2004, Nr 3(9) i 4(10), s. 72-79 i s. 84-90. - Artykuk Zb. Ładygina opublikowany jest w dwukolejnych numerach kwartlnika Tatry (TPN). Ks. Walenty Gadowski wytyczył Sokolą Perć w Pieninach.
 
 41.  Turystyka górska piesza w Pieninach / Krzysztof Mąka Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 
 42.  Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym - stan obecny i próba jego programowania w aspekcie potrzeb ochronyśrodowiska / Andrzej Bolland. - // Studia Naturae - seria A. - 1982, Nr 22, s. 197-226. - Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN
 
 43.  Gondolą nad Pieninami / Beata Zalot // Tygodnik Podhalański. - 1997, Nr 9(375), Rok VIII, s.1
Pomysł wójta Krościenka n.D. Br. Bublika z 1997 r, aby wagoniki na linie dowoziły turystów z Tylki na przystań flisacką w Sromowcach-Kątach. Długość trasy 4.5 km.
 
 44.  Na krótko zatrząsł Pieninami / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 21 stycznia 2005 r(piątek)
c.k. naczelnik sądu w Krościenku n/D - 25.01.1906 - 4.02.1908. Sekretarz Zarządu Pienińskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego. Nowy statut Oddziału; poręcze żelazne na Czerteziku i Sokolicy, budowa schroniska na Przechodkach Małych (zakup za 455 koron
 
 45.  Funkcja turystyczna w Pienińskim Parku Narodowym / Alicja WOŹNIAKIEWICZ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  
 
46.  Górom się zaprzedał / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 5 sierpnia 2005 r. (piątek)
Wspomnienie o Edwardzie Moskale (Moskała) twórcy Ośrodków Kultury Turystyki Górskiej PTTK
 
 47.  Jan Wiktor - piewca Pienin / Teresa Zielińska (TEZ) // Dziennik Polski. [Notes turystyczny. Wędrówki śladami pisarzy na Podhalu.]. - 30 lipca 2005 r. (sobota)
(Jan Wiktor 1.XI.1890 - 17.II.1967)
 
 48.  Park Narodowy w Pieninach. Przewodnik turystyczny z ilustracjami i mapką / Feliks Rapf. - Nowy Sącz : Staraniem i nakładem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziałów: "Beskid w N. Sączu i w Tarnowie, 1933
Kserokopia oryginalnego wydania z 1933 r..
 
 49.  Zagospodarowanie geoturystyczne Góry Wdżar / Sławomir Koson Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, WGG i OŚ Geoturystyka, 12.X.2005r.. - 39s, 3842
Praca inżynierska
 
 50.  Jezioro tysiąca źródeł / reż. Maciej SZUMOWSKI. - Niedzica-Czorsztyn : Zespół Zbiornikow Wodnych Czorsztyn-Niedzica Sromowce Wyżne. Spółka Akcyjna Elektrownia Wodna Niedzica, 1999
 
 51.  c.k. kładka / Zespół redakcyjny // Mosty. - [25.07.2007], Nr 1, s. 14-19
Kładka dla pieszych w Sromowcach Niżnych to realizacja uchwały Rady Gminnej z 17 maja 1914 r.
 
 52.  Prace górniczo-hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII wieku / Michał Matras // Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa. - 1959, Tom 3, s. 116
 
 53.  Zamkowa Góra zamknięta / Włodzimierz Knap // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 1 września 2007 r. (sobota)
Wyraz oburzenia miejscowej i nie tylko społeczności z powodu zamknięcia pętli na Górze Zamkowej. 
 
 54.  Szukając ducha gór. Przewodnicy tatrzańscy: Stanisław Apostoł / Jerzy Tawłowicz // Dziennik Polski, dodatekPodhalański. Przewodnicy tatrzańscy. - 17 stycznia 2008 r (czwartek)
Stanisław APOSTOŁ ur. w 1955 r. w Nowym Targu. Tam ukończył LO. Studia AGH (Wydz. Geologiczno-Poszukiwawczy - dyplom w 1979r.) Praca w Przedsiębiorstwie Geologicznym Budownictwa Wodnego "Hydrogeo" przy bud. zapory w Czorsztynie - do 2002 r.
 
 55.  Nie ma piękniejszej fundacji niż wasza. "Szlaki Papieskie" u ks. kard. Stanisława Dziwisza / Ryszard M. Remiszewski// Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 26 lutego 2008 r. (wtorek)
Piąta rocznica powstania fundacji "Szlaki Papieskie" pod prezesurą Urszuli Własiuk i patronatem ks. kard. Stanisława Dziwisza
 
 56.  Prace Pienińskie / [Ryszard M. Remiszewski red.] Podkomisja Kultury i Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK w Krakowie. - Rocznik. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach. - ISSN ISSN 1230-9753
 
 57.  WIERCHY. - R. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. - ISSN ISSn 0137-6829
 
 58.  DROGA PIENIŃSKA. Bity trakt przez Przełom, 1,7 po polskiej i 8 km po słowackiej. Projekty w l. 1846-47. Do Leśnego Potoku drogę wybud. w l. 1870-75 Józef Szalay. Od 1880 do 1885 budowę prowadziła AU. Wielokrotnie niszczona przez powodzie: 1893, 1914-18,
 
 59.  Mikołaj Zyblikiewicz (1823-1887). Ojciec miasta / Adam Rymont // Dziennik Polski, dodatek "Piątek". - 4 maja 2007 r (piątek)
Biogram Mikołaja Zyblikiewicza (1823-1887), prezydenta Krakowa (1874-1880), od 1880 Marszałek Krajowy c.k. do 1885 r.. Grota Zyblikiewicza, tabl.pam.w parku w Szczawnicy - "ufundowali Polacy i ...Rusini".
 
 60.  Lubań. Przyrodniczo - kulturowe dziedzictwo turystyczną przyszłością regionu : Materiały pokonferencyjne. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2009. - 80 s. : il. ; 23 cm. - (Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK). - dyskusja str.57- 79. - ISBN 978-83-89819-72-7
Nr inw.: 4984, Sygnatura: 4984
 
  62.   100 (sto) lat Przewodnictwa
100 (sto) lat przewodnictwa turystycznego regionu krakowskiego 1875-1975 / Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie. - Kraków : Woj. Ośrodek Inf. Turystycznej w Krakowie PTTK Z.O. Komitet Obchodów 100 lecia Przewodnictwa, 1973. - 110,[2] s. : zdj. cz.b. ; 19 cm
Na str 32-34 i 89 Koło Przewodników Beskidzkich w Krościenku n/Dunajcem
Nr inw.: 4596, Sygnatura: 4596
 
 63.   Apostoł, Stanisław
Szlak Gotycki Nowy Targ - Kieżmark - Nowy Targ - Ilustrowany przewodnik turystyczny / Stanisław Apostoł. - Nowy Targ : Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego, 2003. - 78 s. : zdj. kolor. ; 21 cm. - Bibliografia s. 77. - ISBN 83-918459-2-3
Nr inw.: 4552, Sygnatura: 4552
 
 64.   Apostoł, Stanisław
Szlak Gotycki Nowy Targ - Kieżmark - Nowy Targ - Ilustrowany przewodnik turystyczny / Stanisław Apostoł. - wyd. 2. - Nowy Targ : Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego, 2003. - 76, [22] s. : zdj. kolor. ; 21 cm. - Bibliografia [21] s.. - ISBN 83-918459-4-X
Nr inw.: 4553, Sygnatura: 4553
 
 65.   Augustyn, Marcjanna
Z XIX wiecznych peregrynacji w Pieniny / Marcjan Augustyn (Chorzów), Jan Ślusarczyk (Katowice) // Prace Pienińskie. -1994, Nr 6 (48 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 7-12, zdj.
Bibliografia (1)7
 
 66.   Bartyzel, Rajmund
Z problemów turystycznych w Pienińskim Parku Narodowym / Rajmund Bartyzel, Zbigniew Salamon, Eugeniusz Szyda. -Warszawa-Kraków, 1981 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1981, z. 2, 45-53
 
 67.   Batko, Jan
Słownik toponimii pienińskich / Jan Batko. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, 1990. - 51, [2] s., [3] karty mapy składane ; 21 cm. - (19 pozycja serii "Z okienkiem" OKTG PTTK w Pieninach). - Literatura s. 50
Nr inw.: 3301, Sygnatura: 3301
Nr inw.: 4644, Sygnatura: 4644ss
 
 68.   Berezicki, Jacek
Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa na Studium "Ochrona parków narodowych w Polsce" / Jacek Berezicki. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 1996 r.. - msk., 16 s. : zdj. kolor. ; 30 cm
Nr inw.: 264a, Sygnatura: 264a
 
 69.   Bernat, Sebastian
Atrakcyjność dźwiękowa polskich parków narodowych / Sebastian Bernat. - Rogów, 2011 // Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. - 2011, R.13, z. 3, 83-88
 
 71.   Białe Szaleństwo
Białe szaleństwo / Stowarzyszenie na rzecz Wszystkch Istot. - Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - Ośrodek Głębokiej Ekologii, 2006. - 10 s. : zdj. cz.b. ;25 cm. - (Zagrożona Natura - projekt ochrony bioróżnorodności Karpat, ISSN ISSN objętych siecią Natura 2000. Monitoring szkodliwych inwestycji turystyki masowej)
Nr inw.: 4884, Sygnatura: 4884
 
 72.   Bielak, Barbara
Turystyka w otoczeniu zbiorników zaporowych na Dunajcu / Barbara Bielak. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - 15 s. : wykr. ; 30 cm. - Streszczenie w j. ang.
Nr inw.: 492s, Sygnatura: 492s
 
 73.   Bolland, Andrzej
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym - stan obecny i próba jego programowania w aspekcie potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego / Andrzej Bolland. - Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1982. - s. 198-226 : ryc., tabele, mapki ; 24 cm. - Nadbitka z: Studia Naturae - Seria A, nr 22, 1982 r. - Piśmiennictwo s. 224-225. Summary s. 225-226.
Nr inw.: 325s, Sygnatura: 325s
 
 74.   Broźna, Jadwiga
Atrakcyjność turystyczna gminy Czorsztyn / Jadwiga Broźna. - Kraków : Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Geografii, 2008. - 136 s. : zdjęcia cz-b ; 30 cm. - praca magisterska, wydru komputerowy, bibl. zał. 129-132, praca wykonana w Zakładzie Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nr inw.: 384a, Sygnatura: 384a
 
 75.   Cepuch, Stanisław
Możliwości aktywizacji turystycznej wybranych wsi pienińskich ze szczególnym uwzględnieniem nowo utworzonej gminy Krościenko n/D / Stanisław Cepuch. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Instytut Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego, 1983. -  31 cm. - Praca magisterska; maszynopis; literatura. Nr inw.: 133a, Sygnatura: 133a[3976]
 
 76.   Ciołek, Gerard
Studium Zagospodarowania Przestrzennego. [Zagospodarowanie turystyczne PROJEKT]. Pieniński Park Narodowy / badania i oprac. nauk.: prof. dr Gerard Ciołek; mgr inż. arch. Hanna Haberowa. - Kraków : Katedra Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej, 1960. - 3 ark. (a, b, c) : Skala 1:5 000 ;76x145 cm każda część (a, b, c). - Kolorowa mapa przyklejona na trzech płytach pilśniowych
3 ciężkie plansze
Nr inw.: 96m, Sygnatura: 96m
Nr inw.: 97m, Sygnatura: 97m
Nr inw.: 98m, Sygnatura: 98m
Nr inw.: 99m, Sygnatura: 99m
Nr inw.: 100m, Sygnatura: 100m
Nr inw.: 101m, Sygnatura: 101m
Nr inw.: 102m, Sygnatura: 102m
Nr inw.: 103m, Sygnatura: 103m
Nr inw.: 104m, Sygnatura: 104m
Nr inw.: 105m, Sygnatura: 105m
Nr inw.: 106m, Sygnatura: 106m
Nr inw.: 107m, Sygnatura: 107m
Nr inw.: 108m, Sygnatura: 108m
Nr inw.: 109m, Sygnatura: 109m
Nr inw.: 110m, Sygnatura: 110m
Nr inw.: 111m, Sygnatura: 111m
Nr inw.: 112m, Sygnatura: 112m
Nr inw.: 113m, Sygnatura: 113m
Nr inw.: 114m, Sygnatura: 114m
Nr inw.: 115m, Sygnatura: 115m
Nr inw.: 116m, Sygnatura: 116m
Nr inw.: 117m, Sygnatura: 117m
Nr inw.: 118m, Sygnatura: 118m
Nr inw.: 119m, Sygnatura: 119m
Nr inw.: 120m, Sygnatura: 120m
Nr inw.: 121m, Sygnatura: 121m
Nr inw.: 122m, Sygnatura: 122m
Nr inw.: 123m, Sygnatura: 123m
Nr inw.: 124m, Sygnatura: 124m
Nr inw.: 125m, Sygnatura: 125m
Nr inw.: 126m, Sygnatura: 126m
Nr inw.: 127m, Sygnatura: 127m
Nr inw.: 128m, Sygnatura: 128m
 
 77.   Czarnecka, M.
Szczawnica i okolica / M. Czarnecka, J. Rusiecki. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1955. - 63, [1] s., mapka wklejona : zdj. ; 17 cm
Nr inw.: 368, Sygnatura: 368
Nr inw.: 3566, Sygnatura: 3566
 
 78.   Czarnecki, S.
Beskid Sądecki i Pieniny : [przewodnik narciarski] / S. Czarnecki, J. Rusiecki. - Warszawa : Sp.lnia Wyd. "Sport i Turystyka", 1953. - 54, [2] s., : zdj., mapki ; 17 cm. - Skor. miejscowości, skor. turystyczny. - Literatura
Nr inw.: 3567, Sygnatura: 3567
 
 79.   Czorsztyn
Czorsztyn : folder składanka / red. Z. Ringer, grafika A. Haupt. - Nowy Sącz : Woj.Przeds. Gosp. Turystycznej w Nowym Sączu, 1978. - 6 s. : rys., mapka ; 21 cm
Nr inw.: 4396, Sygnatura: 4396
 
 80.   Danko, Stefan
Pieniny i Zamagórze. Przewodnik turystyczny / Stefan Danko, Maria Dankova, Maria Marhefkova ; tłum. Sławomir Wróbel :fotografie Dionyz Dugas. - Presov : DINO, VYDAVATELSKA FOTOAGENTURA, SABINOV, [2003]. - 79 s. : zdj. kolor. ; 23 cm. - ISBN 80-85575-32-9
Nr inw.: 4551, Sygnatura: 4551
 
 81.   Dąbrowski, Piotr
Ochrona przyrody w pienińskim pasie skałkowym / Piotr Dąbrowski. - Kraków : Oddział Akademicki PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 1984. - 111 s. : mapy, rys. ;21 cm. - Bibliogr. s. 107-109
Nr inw.: 2699, Sygnatura: 2699
Nr inw.: 4657, Sygnatura: 4657ss
Nr inw.: 4658, Sygnatura: 4658ss
 
 82.   Dąbrowski, Piotr
Ochrona przyrody w pienińskim pasie skałkowym / Piotr Dąbrowski. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Kraków : Oddział Akademicki PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 1989. - 123 s. : mapy, rys. ;21 cm. - Bibliogr. s. 118-121
Nr inw.: 2710, Sygnatura: 2710
Nr inw.: 2711, Sygnatura: 2711
Nr inw.: 4666, Sygnatura: 4666ss
 
 83.   Dookoła Jeziora Czorsztyńskiego
Dookoła Jeziora Czorsztyńskiego i w Pieniny pieszo, rowerem, samochodem : przewodnik informator / oprac. Seweryn Mściwujewski. - Kraków : Forma, 1977. - 88 s., mapka kolor. : fot. kolor., cz.b., mapki, wykresy ; 15 cm. - Literatura. - Informacje turystyczne
Nr inw.: 3870, Sygnatura: 3870
Nr inw.: 3927, Sygnatura: 3927
 
 84.   Dookoła Jeziora Czorsztyńskiego
Dookoła Jeziora Czorsztyńskiego i w Pieniny pieszo, rowerem, samochodem : przewodnik informator / oprac. SewerynMściwujewski. - wy. 3. - Kraków : Forma, 1999. - 80 s., mapka kolor. : fot. kolor., cz.b., mapki, wykresy ; 15 cm. - Literatura. - Informacje turystyczne. - ISBN 83-87481-16-5
Nr inw.: 4879, Sygnatura: 4879
 
 85.   Dziubek, Anna
Zagospodarowanie turystyczne w otoczeniu zbiornika czorsztyńskiego / Anna Dziubek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład ochrony i Kształtowania Środowiska, 2006. - 114 s. : ryc., fot., tab. ; 30 cm. - Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Lacha
Nr inw.: 320a, Sygnatura: 320a
 
 86.   Figiel, Stanisław
Polski Spisz : przewodnik turystyczny / Stanisław Figiel. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj", 1984. - 116 s. : pl., rys.; 17 cm. - (Górskie Szlaki Turystyczne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], ISSN ISSN 0860-3030). - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 83-00-00547-1
Nr inw.: 2392, Sygnatura: 2392
Nr inw.: 2746, Sygnatura: 2746
 
 87.   Fischbach, Jarosław
Wielkość i struktura ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym / Jarosław Fischbach. - Łódź : Zakł.Geogr. Miast i Turyzmu Inst.Geogr. Ekonom. i Org. Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego, [1986]?. - 11 s.,[3] karty tabel, [4] karty ryc. ; 32 cm. - Maszynopis
Nr inw.: 100a, Sygnatura: 100a[3142]
 
 88.   Głowacka, Agnieszka
Pieniński Park Narodowy : walory krajobrazowe i przyrodnicze parku / Agnieszka Głowacka. - [Łódź] : [Akademia Wychowania Fizycznego w Łodzi, Wydział Turystyki], [1998]. - 103 s., [6] kart zdj. ; 30 cm. - Praca magisterska; maszynopis. - Literatura po każdym rozdziale. Opracowanie wykonane pod kierunkiem mgr J. Jurkina
Nr inw.: 172a, Sygnatura: 172a[4015]
 
 89.   Główne Problemy Rozwoju Turystyki...
Główne problemy rozwoju turystyki zimowej w Polsce. Materiały z Ogólnopolskiego Symp. zorganiz. przez Prac. Krak.Zakł. Zagosp. Turyst. GKKFiT w dniach 18 i 19 kwietnia 1972 r. w Krakowie / Instytut Turystyki. - Warszawa-Kraków : Instytut Turystyki, 1973. - 174 s. : mapy ; 24 cm. - Lista uczestników sympozjum
Nr inw.: 1779, Sygnatura: 1779
 
 90.   Goetel, Ferdynand
Park Narodowy w Pieninach / Ferdynand Goetel; fotografie S. Mucha i T. i S. Zwolińscy. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1930. -  zdj., mapa przegl. Parku Nar. ; 39 cm. - (Tygodnik Ilustrowany, ISSN ISSN 20-09.1930). - Art.: "Park Narodowy w Pieninach" na str. 800-802
Nr inw.: 158s, Sygnatura: 158s[2584]
  
 96.   Goetel, W.
Nowe drogi ochrony przyrody / W. Goetel. - Kraków, 1949. - 42 s. : zdj. ; 25 cm. - Odbitka z: Wierchów R. 19/1949 r.
Nr inw.: 65s, Sygnatura: 65s[1346]
Nr inw.: 100s, Sygnatura: 100s[1566]
 
  100.   Goetel, W.
Parki narodowe w Polsce / W. Goetel. - Warszawa : Druk. Kasy Im. Mianowskiego, 1932. - 21 s. : zdj. ; 25 cm. - Odbitka z: książki "Skarby Przyrody"
Nr inw.: 79s, Sygnatura: 79s[1506]
 
 101.   Goetel, W.
Parki natury na pograniczu polsko-czechosłowackim / W. Goetel. - Kraków, 1927. - 3 s. : zdj. ; 29 cm. - Odbitka z Pamiętnika 2 Zjazdu Geografów i Etnografów Słowiańskich w Polsce 1927 r.
Nr inw.: 58s, Sygnatura: 58s[1338]
 
 103.   Goetel, W.
Po latach dziesięciu : o turystyce, góralszczyźnie i ochronie przyrody gór / W. Goetel. - Kraków : Nakł. PTT w Krakowie, 1947. - 31 s. : zdj. ; 25 cm. - Odbitka z: Wierchów R. 17, t. 55
Nr inw.: 63s, Sygnatura: 63s[1344]
  
 105.   Goetel, W.
Postępy w organizacji Parków Narodowych na pograniczu Polski i Czechosłowacji / W. Goetel. - Kraków, 1930. - s. 330-331 ; 30 cm. - Nadbitka z: Zbornik radova na 3 Kongresu slovenskih geografa i etnografa u Jugoslaviji 1930 r.
Nr inw.: 60s, Sygnatura: 60s[1340]
 
110.   Goetel, W.
Sprawozdanie Delegata Państwowej Rady Ochrony Przyrody dla spraw pogranicznych Parków Narodowych za czas od 1 listopada 1929 do 30 pażdziernika 1930 r. / W. Goetel. - Kraków, 1930. - 5 s. ; 28 cm. - Odbitka z: Ochrona Przyrody R. 10
Nr inw.: 61s, Sygnatura: 61s[1341]
 
 115.   Goetel, W.
Utworzenie pogranicznych Parków Narodowych / W. Goetel. - Kraków : W.L. Anczyca i Sp-ki, 1933. - 30 s. : zdj. ; 25 cm. - Odbitka z: Wierchów R. 11
Nr inw.: 62s, Sygnatura: 62s[1342]
  
  120.   Goetel, W.
Zagadnienia regionalizmu górskiego w Polsce / W. Goetel. - Kraków : Wyd. Ziem Górskich, 1936. - 40 s. : zdj. ; 25 cm. - Literatura
Nr inw.: 1343, Sygnatura: 1343
 
  122.   Goetel, W.
Znaczenie Tatr i Pienin dla światowego rozwoju ochrony przyrody / W. Goetel. - [Warszawa], 1971. - s. 5-17 : zdj. ; 24 cm. - Nadbitka z: Wierchy R. 40/1971 r.
Nr inw.: 81s, Sygnatura: 81s[1508]
 
 123.   Golonka, Jan
Transganiczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu / Jan Golonka, Michał Krobicki i inni. - Nowy Targ :Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - 47-56
 
 124.   Golonka, Jan
The Dunajec River rafting - one of the most interesting geoturistic excursions in the future trans-border PieninyGeopark = [Spływ Dunajcem jako jedna z najważniejszych wycieczek geoturystycznych przyszłego Geoparku Pieniny] / Jan Golonka, Michał Krobicki. - Kraków, 2007 // Geoturystyka. - 2007, 3(10), 29-44
 
 125.   Góry W Polskiej Literaturze ...
Góry w polskiej literaturze współczesnej. Sympozjum . Kraków 9 i 10 listopada 1979 r. / PTTK ZG Komisja Turystyki Górskiej. - Kraków : CO TGi N ZG PTTK, 1981. - 151 s. ; 24 cm. - Lista uczestników sympozjum.
Nr inw.: 2103, Sygnatura: 2103
 
 126.   Grabska-Press, Marta
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / Marta Grabska-Press. - Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu Szkoła Wyższa w Krakowie, 2003. - msk. 75 s. : ryc., tabele ; 30 cm. - Praca licencjacka napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Eugeniusza Dubiela. - Bibliografia s. 74.
Oryginał pracy na płycie CD-RW, nr inw.: 15e
Nr inw.: 15e, Sygnatura: 15e
Nr inw.: 292a, Sygnatura: 292a
 
 127.   Hartwig, E.
Pieniny : album fotograficzny / E. Hartwig ; [słowo wstępne J. Wiktor]. - Warszawa : Wyd. "Sport i Turystyka", 1966. - 23, [1] s., : 182 fot. cz.b. ; 28 cm. - Spis ilustracji, streszczenie: ang., franc., niem., ros.
Nr inw.: 3121, Sygnatura: 3121
 
 128.   Hartwig, E.
Pieniny : album fotograficzny / E. Hartwig ; [słowo wstępne J. Wiktor]. - wyd. 2. - Warszawa : Wyd. "Sport i Turystyka", 1971. - 26, [3] s., : 183 fot. cz.b., 16 fot. kolor. ; 28 cm. - Spis ilustracji, streszczenie: ang., franc., niem., ros.
Nr inw.: 2713, Sygnatura: 2713
Nr inw.: 4634, Sygnatura: 4634ss
 
 129.   Jakosz, Ewa
Wpływ turystyki na przyrodę obszarów specjalnie chronionych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego / Ewa Jakosz. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji i Inżynierii Środowiska Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska, 2004. - msk. 140 + 7 zał. : zdj. kolor. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana pod kierownictwem dr Aleksandry Wagner. - Literatura s. 138-139.-Ankieta.
Nr inw.: 289a, Sygnatura: 289a
 
 130.   Janicka-Krzywda, Urszula
Pieniny / Urszula Janicka-Krzywda [et al.]. - Kraków : Wyd. Turystyczne, 2001. - 94 s. : zdj. kolor, mapki ; 19 cm + mapka PPN. - (seria Twoje przewodniki). - Przewodnik turystyczny. - ISBN 83-88891-00-6
Nr inw.: 4497, Sygnatura: 4497
 
 131.   Janicka-Krzywda, Urszula
Zabytkowe kościoły Orawy, Spisza, Podhala, Gorców i Pienin / Urszula Janicka-Krzywda ; Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie. - Kraków : Oddział Akademicki PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 1987. - 122 s. : pl., rys. ; 22cm. - Bibliogr. s. 100-101
Nr inw.: 3816, Sygnatura: 3816
Nr inw.: 4395, Sygnatura: 4395
 
 132.   Jarczewska, Magdalena
Pieniński Park Narodowy jako obietk turystyczny / Magdalena Jarczewska, Agnieszka Siejkowska. - [Łódź] : Uniwersytet Łódzki, Geografia Turyzmu i Hotelarstwa, 1997. - [42] s. : zdj. kolor., wykresy, tabele ; 30 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. [41-42]. - Praca wykonana na Wydziale Geografii Turyzmu i Hotelarstwa.
Nr inw.: 160a, Sygnatura: 160a[4003]
 
 133.   Jarczewska, Magdalena
Pieniński Park Narodowy jako obiekt turystyczny / Magdalena Jarczewska, Agnieszka Siejkowska. - [Łódź] : Uniwersytet Łódzki, Geografia Turyzmu i Hotelarstwa, 1997
 
 134.   Jarocka-Bieniek, Jolanta
Józef Stefan Szalay i ówczesna Szczawnica na mapie turystycznej kraju / Jolanta Jarocka-Bieniek // Prace Pienińskie. - 2004, 14, s. 107-110
 
 135.   Jasiówka, Karolina
Dewastacja turystyczna na terenie Pienińskiego Parku Narodowego / Karolina Jasiówka. - Sosnowiec : Katedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Śląski, 2008. - msk. 51 s. : il. + 1 CD. - bibliografia s. 47-49 .- CD nr inw. 67e
Nr inw.: 387a, Sygnatura: 387a
 
 136.   Jasiówka, Karolina
Dewastacja turystyczna na terenie Pienińskiego Parku Narodowego [Dokument elektroniczny] / Karolina Jasiówka. - praca magisterska. - Sosnowiec : katedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Śląski, 2008. - 1 CD
Nr inw.: 67e, Sygnatura: 67e
 
 137.   Kamocki, Janusz
Z etnografii Karpat Polskich / Janusz Kamocki. - Warszawa; Kraków : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1984. - 21, [1] s. : Mapka z podziałem Polskich Górali Karpackich ; 20 cm. - (Biblioteczka Turysty Górskiego ; t.6). - ISBN 83-7005-014-X
Zawiera bibliografię przedmiotu
Nr inw.: 4920, Sygnatura: 4920[3085]
 
 138.   Kolago, Cyryl
Pieniny, Beskid Sądecki i tereny sąsiednie : przewodnik / Cyryl Kolago, Jan Rusiecki. - Warszawa : Sp-lczy Inst. Wyd. "Kraj", 1951. - s.158 : il., mapki ; 17 cm. - Skorowidze: turystyczny i miejscowości
Nr inw.: 3433, Sygnatura: 3433
Nr inw.: 4571, Sygnatura: 4571[2736]
 
 139.   Kraków, OJCÓW ...
Kraków, Ojców, Pieniny : ilustrowany przewodnik dla wycieczek Polskiego Związku Turystycznego / Polski Związek Turystyczny ; [rysunki Jana Gumowskiego]. - Kraków : Polski Związek Turystyczny, 1929. - 20 s., 11 kart ilustracji ; 20 cm
Nr inw.: 3237, Sygnatura: 3237
 
 140.   Kresek, Zbigniew
Organizacja turystyki górskiej w Polsce / Zbigniew Kresek. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj", 1985. - 39, [1] s. : rys.; 20 cm. - (Biblioteczka Turysty Górskiego, ISSN ISSN 0860-2336 ; t.9). - Bibliogr. s. 39. - ISBN 83-7005-036-0
Nr inw.: 2654, Sygnatura: 2654
 
 141.   Kresek, Zbigniew
Pieniny : przewodnik turystyczny / Zbigniew Kresek. - Warszawa-Kraków : Wyd. PTTK "KRAJ", 1992. - 103, [1] s., 3 mapki ; 17 cm. - (Tydzień w Górach). - Literatura s. 104. - ISBN 83-7005-347-5
Nr inw.: 3055, Sygnatura: 3055
 
 142.   Kresek, Zbigniew [et. al.]
Tatry, Beskidy, Pieniny. Katalog bazy dla turystyki aktywnej / oprac.: Zbigniew Kresek, Andrzej Matuszczyk, JacekOrmicki, Wiesław A. Wójcik. - Kraków : Ofic. Wyd. "Wierchy" COTG PTTK w Krakowie, b.d.. - 93, [4] s. : zdj. kolor. ; 20 cm. - ISBN 83-912600-7-0
Nr inw.: 4587, Sygnatura: 4587
 
 143.   Królikiewicz, Grażyna
Szlakami legend pienińskich : przewodnik turystyczny / Grażyna Królikiewicz, Zygmunt Kruczek. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj", 1982. - 70, [1] s. : mapy; 20 cm. - Bibliogr. s. 67-68. - ISBN 83-00-00493-9
Nr inw.: 3435, Sygnatura: 3435
Nr inw.: 4708, Sygnatura: 4708ss
 
 144.   Krupiński, Andrzej B.
Zamek w Czorsztynie / Andrzej B. Krupiński. - Nowy Sącz : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddz. w N.Sączu, 1989. - 21, [3] s., [4] s. ilustracje ; 21 cm
Nr inw.: 3846, Sygnatura: 3846
 
 145.   Krupiński, Andrzej B.
Zamek w Niedzicy / Andrzej B. Krupiński. - Nowy Sącz : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddz. w N.Sączu, 1989. - 22, [2] s., [4] s. ilustracje ; 21 cm
Nr inw.: 3847, Sygnatura: 3847
 
 146.   Krzysztof Kiszka
Ruch turystczny w Pienińskim Parku Narodowym / oprac. Krzysztof Kiszka, Karol Majewski, Marcin Semczuk. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2008. - msk 35 s. : wykresy ; 30 cm
Nr inw.: 377a, Sygnatura: 377a
 
 147.   Kuzera, Anna
Krościenko nad Dunajcem i Pieniński Park narodowy jako centrum turystyczne / Anna Kuzera. - Katowice : Katedra Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 2008. - msk., 74 s. : il. + 1 CD. - Bibliografia s. 70-71 .- CD nr inw.69e
Nr inw.: 391a, Sygnatura: 391a
 
 148.   Kuzera, Anna
Krościenko nad Dunajcem i Pieniński Park Narodowy jako centrum turystyczne [Dokument elektroniczny] / Anna Kuzera. -Praca magisterska. - Katowice : Katedra Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 2008. - CD
Nr inw.: 69e, Sygnatura: 69e
 
 149.   Kuzon, Justyna
Walory przyrodnicze i antropogeniczne Pienin / Justyna Kuzon. - Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - 173-178
Artykuł w "Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim".
 
 150.   Lacika, J.
Spisz : przewodnik turystyczny / J. Lacika. - Bratislava : DAJAMA, 1999. - 135, [1] s. : dj. kolor., rys, mapki ; 20 cm. - (Poznajemy Słowację). - ISBN 80-967547-9-3
Nr inw.: 4173, Sygnatura: 4173
 
 151.   Lazar, Grażyna
Bibliografia zawartości "Prac Pienińskich za lat 1989 - 1997 / Grażyna Lazar //W: Ośrodek KTG PTTK w Pieninach1988-1998 / red. i oprac. Ryszard M. Remiszewski. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach, 34-360 Szczawnica, ul. Pienińska 12, 1998. -. - zdj., repr.. - 45, [1], XXV, [1] s.
55 publikacja Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach
 
 152.   Lorch, Juliusz
Projekt nowych granic Pienińskiego Parku Narodowego w Małych Pieninach w związku z budową zapory w Niedzicy i wzmożonym ruchem turystycznym w Pieninach / Juliusz Lorch. - Kraków, 1971. - 25 s. , załącznik: mapa - projekt nowych granic PPN w Małych Pieninach ; 30 cm. - Maszynopis. - Literatura s. 23-25
Nr inw.: 90a, Sygnatura: 90a[2943]
Nr inw.: 523a, Sygnatura: 523a
 
 153.   Łysoń, Joanna
Znaczenie Zbiornika Czorsztyńskiego dla środowiska przyrodniczego Pienin / Joanna Łysoń. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2002. - msk. 84 s. : fot. kolor., rys. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana w Katedrze Turystyki pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Żmudy. - Literatura s. 80-84.
Nr inw.: 271a, Sygnatura: 271a
 
 154.   Majerczak, Marek
Pieniny : mapa turystyczna / red. Marcin Szymczak, konsultacja treści Adam.A.Kustwan, konsultacja treści na terenie PPN Marek Majerczak, oprac. wydawnicze Krzysztof Radwański. - 1: 50 000. - Warszawa : ExpressMap Polska Sp. z o.o., 2006. - 1 ark. ; 67x47 cm
Nr inw.: 566m, Sygnatura: 566m
 
 155.   Majewski, Karol (oprac.)
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / oprac. Karol Majewski. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2008. - [11]s. : [5]s. ; 30 cm. - sprawozdanie z badań - natężenie ruchu; sylwetka i preferencje turysty
Nr inw.: 372a, Sygnatura: 372a
 
 156.   Małachowski, Bohdan
Na szlakach powstania Kostki Napierskiego : przewodnik turystyczny / Bohdan Małachowski. - Warszawa : Sp-lnia Wyd. "Sport i Turystyka", 1953. - 34 s. : ilustr. ; 17 cm
Nr inw.: 3438, Sygnatura: 3438
 
 157.   Mapa Fotogrametryczna
Mapa fotogrametryczna, PIENINY. Wydanie turystyczne / Wojskowy Instytut Geograficzny. - Warszawa : Wojskowy Instytut Geograficzny, 1937. - 1 ark. : Skala 1:20 000 ; 67x87cm. - Drukowana, kolorowa. [z numeru 388/3]
Nr inw.: 367m, Sygnatura: 367m
Nr inw.: 388m, Sygnatura: 388m
 
 158.   Mapa Przeglądowa
Mapa gospodarczo przeglądowa ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO. Pieniński Park Narodowy. Województwo nowosądeckie. Stanna 1.01.1989 r. Powierzchnia ogólna 1150.80 ha. - Kraków : Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddz. w Krakowie, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 53x135cm. - Cynkodruk pokolorowany
Nr inw.: 443m, Sygnatura: 443m
 
 159.   Mapa Turyst. karpat Polskich
Mapa turystyczna Karpat Polskich : Szczawnica, Pieniny, Żegiestów. Beskid Zachodni / Polskie t-wo Tatrzańskie "Gea". - Warszawa : Wyd. "Gea", 1928. - ark. 1 : kolorow mapa ; 19 cm, [arkusz 40x45 cm]
Nr inw.: 2616, Sygnatura: 2616
 
 160.   Mapa Turystyczna
Mapa topograficzno-turystyczna - Pieniny i Spisz / Opr. Andrzej Matuszczyk. - Warszawa : Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1999. - 1 ark. : Skala 1:50 000 ; 48x95 cm. - Drukowana, kolorowa
Nr inw.: 540m, Sygnatura: 540m
 
 161.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna - Dunajec szlak wodny / Tekst Zbigniew Kmieć. - Warszawa : Wyd. PTTK "KRAJ", 1994(?). - 14 ark. : Skala 1:75 000 ; 12x17 cm. - Drukowana, kolorowa. Składana. - ISBN 83-7005-345-9
Nr inw.: 483m, Sygnatura: 483m
 
 162.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna - Mapa szlaków turystycznych województwa nowosądeckiego. Gorce - Pasmo Lubania - Beskid Sądecki -P.Radziejowej- PIENINY. 5 arkusz / Opr. treści turyst. Jacek Nowakowski, Stanisław Pawelec. - Katowice : Wyd. Kartograficzne PGK Katowice, 1993. - 1 ark. : Skala 1:100 000 ; 42x58 cm. - Drukowana, kolorowa
Nr inw.: 480m, Sygnatura: 480m
 
 163.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna - Okolice Szczawnicy. Pasmo Radziejowej, Pasmo Lubania, Małe Pieniny, Pieniny / Opr. Jeremi Melnik, treść krajoznawcza Michał (Sławomir) Wróbel. - Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 1993. - 1 ark. : Skala 1:50 000 ; 48x64 cm. - Drukowana, kolorowa
Nr inw.: 477m, Sygnatura: 477m
 
 164.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna. Pieniny / Opr. M. Bogaczyk i F. Rapf. - Nowy Sącz : PTT oddz. Beskid w Nowym Sączu, 1949. - 1 ark. : Skala 1:30 000 ; 23x30 cm - składana. - Drukowana cz.b.
Nr inw.: 513m, Sygnatura: 513m
 
 165.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna. Pieniny, spiska Magura. - Bratislava : Slovenska kartografia, 1973. - 1 ark. : Skala 1:100 000 ; 45x63cm. - (Subor turistickich map. Letna turisticka mapa). - Druk kolorowa
Nr inw.: 428m, Sygnatura: 428m
 
 166.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna. Pieniny, spiska Magura. - Harmanec : Vojensky Kartograficky Ustav, 1994. - 1 ark. : Skala 1:50 000 ; 58x102m. - (Slovenska Republika. Edicia turistickych map 1:50 000. Nr 103.). - Druk kolorowy
Nr inw.: 487m, Sygnatura: 487m
 
 167.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna. Pieniny. Szkicowa mapa szlaków turystycznych (lato) / Opr. Edward Moskała, wyk. Witold Maculewicz, tekst Władysław Krygowski. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1959. - 1 ark. : Skala 10 cm = 2 km ; 61x86 cm - składana. - Drukowana, kolorowa
Nr inw.: 475m, Sygnatura: 475m
 
 168.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna - Pieniński Park Narodowy. - Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1959. - 1 ark. : Skala 1:22 500 ; 41x77 cm. - Drukowana, kolorowa
Nr inw.: 287m, Sygnatura: 287m
 
 169.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna - Pieniński Park Narodowy. - Warszawa : Wyd. Kartograficzne im. E. Romera, 1994. - 1 ark. : Skala 1:22 500 ; 37x65 cm. - Drukowana, kolorowa. Składana
Nr inw.: 481m, Sygnatura: 481m
 
 170.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna Podhala, Spisza i Orawy / Opracował Tadeusz Zwoliński. - Warszawa : Staraniem i nakładem Komitetu Narodowego Obrony Spisza, Orawy i Podhala, 1920. - 1 ark. : Skala 1:200 000 ;60x70 cm, składana. - Drukowana, kolorowa
Nr inw.: 543m, Sygnatura: 543m
 
 171.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna - Szlak wodny Dunajec / Opr.autorskie Maria Teresa Zakrzewska, tekst Konrad Siermontowski. - Warszawa : Wyd. PTTK "KRAJ", 1984. - 1 ark., poskładana : Skala 1 cm = 950 m ; 12x98 cm. - Drukowana, kolorowa. Składana
Nr inw.: 503m, Sygnatura: 503m
 
 172.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna - Tatry i Pieniny / Red. A. Olech, H. Górski. - Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1957. - 1 ark. : Skala 1:75 000 ; 70x86 cm. - Drukowana, kolorowa, podklejona płótnem. Składana
Nr inw.: 550m, Sygnatura: 550m
 
 173.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna - Tatry i Pieniny / Red. A. Młynarska, H. Górski. - Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962. - 1 ark. : Skala 1:75 000 ; 70x84 cm. - Drukowana, kolorowa. Składana
Nr inw.: 529m, Sygnatura: 529m
 
 174.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna - wyrys, Pieniński Park Narodowy. - bmw : bnw, 1979. - 1 ark. : Skala 1:22 500 ; 35x60 cm. - Matryca
Nr inw.: 217m, Sygnatura: 217m
Nr inw.: 218m, Sygnatura: 218m
 
 175.   Mapa Turystyczna
Mapa województwa Małopolskie / Oprac. Bogusława Karlicka, Agnieszka Wędrychowska. - Warszawa : Demart Sp. z o.o., 2006. - 1 ark. : Skala 1:250 000 ; 68x98 cm, składana. - Drukowana, kolorowa. - ISBN 83-7427-035-7
dodatkowo: spis miejscowości, siedziby powiatów i gmin, szczegółowa sieć dróg,obszary chronione
Nr inw.: 544m, Sygnatura: 544m
 
 176.   Mapa Turystyczna
Szczegółowa mapa Pienin i okolic Krynicy dla turystyki letniej i zimowej / L. Dworzak. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Księgarń Kolejowych "RUCH" S.A.. - 1 ark. : skala 1:150 000 ; 47x62 cm
Nr inw.: 551m, Sygnatura: 551 m
 
 177.   Mapa Turystyczna
Pieniński Park Narodowy : Mapa turystyczna / Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych . - 1: 50 000. -Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Warszawa-Wrocław, 1959. - 1 ark. ; 41x67 cm
Nr inw.: 558m, Sygnatura: 558m
 
 178.   Mapy
Mapy turystyczne - trzy (3)
Nr inw.: 80br, Sygnatura: 80br
 
 179.   Mastalski, Leszek
Historia turystyki w rejonie Pienin / Leszek Mastalski. - Szczawnica-Krościenko : Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Szczawnicy-Krościenku, 1976. - 22, [2] s. :zdj. cz.b. ; 30 cm. - Praca maturalna; ksero maszynopisu. Literatura. - Praca napisana pod kierunkiem mgr Anny Kozioł.
Nr inw.: 201a, Sygnatura: 201a[4161]
 
 180.   Matuszczyk, Andrzej
Monografia Grupy Podhalańskij GOPR / Andrzej Matuszczyk. - Raka-Kraków : [GOPR], 1994. - 86 s. : zdj. cz.b. [24 s.] ; 21 cm. - Lista ratowników Grupy Podhalańskiej GOPR s. 79-85.
Nr inw.: 4597, Sygnatura: 4597
 
 181.   Midowicz, Władysław
W stulecie turystyki pienińskiej / Władysław Midowicz // Prace Pienińskie. - 1993, Nr 5 (46 publikacja Ośrodka KTG wPieninach), s. 77-81, zdj.
Ostatni tekst Wł. Midowicza (zmarł 15.II.1993 r.) wielki miłośnik Pienin.
 
 182.   Midowicz, Władysław
Szlaki Pienin / Władysław Miodowicz // Prace Pienińskie. - 1992, Nr 4 (43 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 15-18
 
 183.   Mielnicka, Barbara
Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych i jego przyrodnicze konsekwencje / Barbara Mielnicka. - Kraków, 1991// Ochrona Przyrody. - 1991, r. 49 cz.II, 163-173
 
 184.   Młodziejowski, Jerzy
Orawą... Podhalem... Spiszem... : gawęda krajoznawcza / Jerzy Młodziejowski. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1983. - 245, [3] s. : zdj. cz.b. i kolor. ; 26 cm
Nr inw.: 3119, Sygnatura: 3119
Nr inw.: 3972, Sygnatura: 3972
 
 185.   Moskała, Edward
Pieniny / Edward Moskała. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1988. - [1] k. złoż. kolor. : 1 rys. ; 27 x 35 cm, złoż. 15 x 11 cm. - Na odwr. tekst. inf.
Nr inw.: 3440, Sygnatura: 3440
 
 186.   Moskała, Edward
Szczawnica : panoramiczny informator turystyczny / Edward Moskała. - Kraków : Wyd. Art.-Graficzne, 1963. - s.31 : zdj., panoramy, mapki ; 20 cm
Nr inw.: 3441, Sygnatura: 3441
 
 187.   Moskała, Edward
Pieniny : szkicowa mapa szlaków turystycznych (lato) / opac. Edward Moskała, tekst Władysław Krygowski. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1956. - 8, [1] s., ; złożona 11x16 cm
Nr inw.: 3445, Sygnatura: 3445
 
 188.   Moś, Agnieszka
Wpływ ruchu turystycznego na dynamikę stoków w Pienińskim Parku Narodowym / Agnieszka Moś. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii, Zakład Geomorfologii, 1999. - 54 s., 9 załączników (mapy) :zdj. kolor., ryc., tab. ; 31 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 49-51. - [ w osobnej teczce 9 załączników]. - Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Krzemienia
Nr inw.: 193a, Sygnatura: 193a[4131]
 
 189.   Nacher, Anna
Spisz. Od Pienin po Raj / Anna Nacher, Marek Styczyński, Bartłomiej Cisowski [współpr. Marta Duda, Jerzy Sawicki]. - Kraków : Wydawnictwo Bezdroża, 2004. - 214 s., [8]s. tabl. : rys., repr., zdj. kolor. ; 18 cm. - (Przewodnik Tturystyczny: Regiony Transgraniczne). - ISBN 83-89676-02-8
Nr inw.: 4921, Sygnatura: 4921
 
 190.   Nyczanka, Monika
W Pieniny : mały przewodnik i informator / Monika Nyczanka , panoramy Józef Nyka. - Latchrzew : Wydaw. TRAWERS, 2000. - 84 s. : rys., zdj., panoramy ; 20 cm. - (Dla Każdego Turysty). - ISBN 83-910612-4-8
Nr inw.: 4186, Sygnatura: 4186
 
 191.   Nyczanka, Monika
W Pieniny : mały przewodnik i informator / [tekst i zdj. Monika Nyczanka ; panoramy Józef Nyka]. - Wyd. 5. - Latchorzew : "Trawers", 2000. - 92 s. : il. ; 20 cm. - (Dla Każdego Turysty). - U dołu okł.: 20 tras turystycznych, mapy, panoramy górskie, plany miejscowości, nad jeziorem Czorsztyńskim, spływ Dunajcem. - ISBN 83-60078-03-3
Nr inw.: 5086, Sygnatura: 5086
 
 192.   Nyka, J. [tekst]
W Pieninach / J. Nyka [tekst], Z. Małek [zdj.]. - Warszawa : Wyd. Interpress, 1968. - 163 s : zdj. cz.b. ; 17 cm. - Wkładka: W Pieninach - informator turystyczny, 15 s.
Nr inw.: 1234, Sygnatura: 1234
 
 193.   Nyka, Józef
W Pieninach / J. Nyka [tekst], Z. Małek [zdj.]. - Warszawa : Wyd. Interpress, 1968. - 14, [1] s. Informator turyst., 163, [5] s. : mapka, zdj. cz.b. ; 17 cm. - Zawiera: W Pieninach / J. Nyka. - Wkładka: W Pieninach - informator turystyczny, 14, [1]
Nr inw.: 2748, Sygnatura: 2748
Nr inw.: 3368, Sygnatura: 3368
 
 194.   Nyka, Józef
Pieniny : przewodnik turystyczny / Józef Nyka. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1963. - 274, [2] s., mapa Pienin - załącznik : panoramy, mapki, plany miast, rzuty obiektów ; 17 cm. - Pieniny w 200 hasłach s.216-264.- Indeks ważniejszych nazw. - Literatura s. [272]
Nr inw.: 4072, Sygnatura: 4072
 
 195.   Nyka, Józef
Pieniny : przewodnik turystyczny / Józef Nyka. - wyd. 3 uakt. i popraw.. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1975. - 276 s. : 18 panoram, 7 mapek (bez mapy kolorowej) ; 17 cm. - 26 szlaków pieszych. - 33 opisy miejsc. - 160 haseł geogr.-hist.
Nr inw.: 2614, Sygnatura: 2614
Nr inw.: 2747, Sygnatura: 2747
Nr inw.: 3191, Sygnatura: 3191
Nr inw.: 4570, Sygnatura: 4570[2735]
 
 196.   Nyka, Józef
Pieniny : przewodnik turystyczny / Józef Nyka ; aktualizacja Monika Nyczanka. - wyd. 4. - Warszawa : Wyd. "Trawers", 1995. - 264 s. : panoramy, mapki, plany miast, ; 197 cm. - Literatura s.254-255. - Indeks i spis mapek i planów. - ISBN 83-901580-2-7
Nr inw.: 3455, Sygnatura: 3455
Nr inw.: 3456, Sygnatura: 3456
 
 197.   Nyka, Józef
Pieniny : przewodnik turystyczny / Józef Nyka ; aktualizacja Monika Nyczanka. - wyd. 9. - Warszawa : Wyd. "Trawers", 2003. - 296 s. : panoramy, mapki, plany miast, ; 20 cm. - Literatura s.285-286. - Indeks i spis mapek i planów. - ISBN 83-915859-4-8
Nr inw.: 4507, Sygnatura: 4507
 
 198.   Nyka, Józef
Sobieski nie był pierwszy / Józef Nyka. - Warszawa : Wyd. Sport i Turystyka, 1967. - s. 172-182 : fot., rys. ; 30 cm. - Ksero z: ZIEMIA 1966. Prace i materiały krajoznawcze, Warszawa 1967 r.
O historii spływu na Dunajcu.
Nr inw.: 374s, Sygnatura: 374s
 
 199.   Nyka, Józef
Spływ przełomem pienińskim : przewodnik turystyczny / Józef Nyka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj", 1987. - 30, [1] s. : 1mapa, rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 30. - ISBN 83-7005-134-0
Nr inw.: 3195, Sygnatura: 3195
Nr inw.: 4569, Sygnatura: 4569
 
 200.   Nyka, Józef
Szczawnica-Krościenko i okolice : przewodnik / Józef Nyka. - wyd. 3. - Warszawa : Wyd. Sport i Turystyka", 1979. - s.139 : rys., panoramy ; 20 cm. - (Biblioteczka przewodników po uzdrowiskach i miejscowościach wczasowych). - Literatura. - Skorowidz ważniejszych nazw.
Nr inw.: 3442, Sygnatura: 3442
 
 201.   Ogórek, Sylwia
Pieniny panoramy widokowe, schematy szlaków turystycznych / Sylwia Ogórek; fot. Tadeusz Ogórek. - Piwniczna Zdrój : Agencja Wydawnicza WiT s.c., [2004]. - [10] s., 18 panoram : zdj. kolor. ; 11x20. - ISBN 83-915737-8-8
Nr inw.: 4558, Sygnatura: 4558
  
 203.   Pagaczewski, S.
Z biegiem Dunajca / S. Pagaczewski, K. Saysse-Tobiczyk [opr. ilustr.]. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1954. - 133, [3] s. : zdj. cz.b. ; 30 cm
Nr inw.: 4636, Sygnatura: 4636ss
 
 204.   Pagaczewski, S.
Z biegiem Dunajca / S. Pagaczewski, K. Saysse-Tobiczyk [opr. ilustr.]. - wyd. 2 popraw. i uzup.. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1955. - 132, [2] s. : zdj. cz.b. ; 30 cm
Nr inw.: 3122, Sygnatura: 3122
Nr inw.: 3973, Sygnatura: 3973
 
 205.   Pagaczewski, S.
Z biegiem Dunajca / S. Pagaczewski, K. Saysse-Tobiczyk [opr. ilustr.]. - wyd. 3. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1957. - 136 s. : zdj. cz.b. ; 30 cm
Nr inw.: 929, Sygnatura: 929
 
 206.   Pagaczewski, Stanisław
Dolina Dunajca od Pienin po Jezioro Rożnowskie i Czchów / Stanisław Pagaczewski. - Warszawa : Wyd. Biura Turystyki Ministerstwa Komunikacji, 1949. - 62 s. + mapa : fot. cz.b. ; 17 cm
Nr inw.: 4914, Sygnatura: 4914
 
 207.   Panasiuk, Damian
Wycena środowiska metodą kosztów podróży w praktyce. Wartość turystyczna Pienińskiego Parku Narodowego / Damian Panasiuk. - Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2001. - 14 s. : il. ; 30x21 cm. - Artykuł z "Ekonomia i środowisko" t. 2 pod red. F. Piontka.
Artykuł pokonferencyjny "Ekonomia a zrównoważony rozwój - teoria, kształcenie, wdrażanie", Wisła, 11-13 czerwca 2001 r.
Nr inw.: 504s, Sygnatura: 504s
  
  212.   Prawozdanie Z Działalności
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzstwa Tatrzańskiego w Krakowie za okres od 1.IV.1935 r. do 31.III.1936 roraz finansowe za rok 1935. - Kraków : Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, 1936. - 88 s. ; 25 cm
Nr inw.: 4733, Sygnatura: 4733ss
 
  214.   Prokopiewicz, Marta
Walory archeologiczne i historyczne Pienin. Funkcja turystyczna i edukacyjna. [Dokument elektroniczny] / Marta Prokopiewicz. - praca magisterska. - Warszawa : Instytut Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 2008. - CD
Nr inw.: 70e, Sygnatura: 70e
 
 215.   Prokopowicz, Marta
Walory archeologiczne i historyczne Pienin - funkcja turystyczna i edukacyjna / Marta Prokopowicz. - Warszawa : Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie, 2008. - 101 s. : zdjęcia ; 30 cm + 1 CD. - praca magisterska, msk.literatura s. 98-99, CD nr 70e
Nr inw.: 379a, Sygnatura: 379a
 
 216.   Rabczyńska, Małgorzata
Zagospodarowanie turystyczne Pienińskiego Parku Narodowego / Małgorzata Rabczyńska. - Kraków : Akademia Wychowania Turystycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji, 1988. -76 s. : zdj. cz.b., mapki, rys.tablice ; 30 cm. - Praca magisterska; maszynopis. - Literatura s. 69-72. - Praca wykonana pod kierunkiem dr Kazimiery Orzechowskiej-Kowalskiej.
Nr inw.: 182a, Sygnatura: 182a[4040]
 
 217.   Rapf, Feliks
Park Narodowy w Pieninach : Przewodnik turystyczny z ilustracjami i mapką / Feliks Rapf. - Nowy Sącz-Tarnów : Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oddziały "Beskid" w Nowym Sączu i Tarnowie, 1933. - 125, [3] s. :il., [4] k. tabl. ; 16 cm. - Ksero oryginału, oprawione.
Nr inw.: 5036, Sygnatura: 5036
 
 218.   Remiszewski, Ryszard M.
Historia ratownictwa górskiego w Pieninach / Ryszard R. Remiszewski. - Szczawnica, 2008 // Prace Pienińskie. - 2008,18, 215-218; zdjęcia
 
 219.   Remiszewski, Ryszard M.
Świętowali przewodnicy pienińscy / Ryszard R. Remiszewski. - Szczawnica, 2008 // Prace Pienińskie. - 2008, 18, 304-307
krótka informacja o przebiegu obchodów 50-lecia Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy
 
 220.   Remiszewski, Ryszard M.
50 lat ratownictwa w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [WędrówkiNiecodzienne]. - 5 października 2007 r. (piątek)
 
 221.   Remiszewski, Ryszard M.
Początki Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 1991, Nr 3 (38 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 39-45, rys.
W nieco zmienionej wersji artykuł ukazał się w miesięczniku "Hale i Dziedziny", 1991, nr 5(9), s. 5.
 
 222.   Remiszewski, Ryszard M.
Lekarz, żołnierz, społecznik... Ścieżka pieszo-rowerowa w Szczawnicy będzie nosić imię Anny i Artura Karola Wernerów./ Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 28 stycznia 2005 r (piątek)
Artur Karol Werner ur. w Lipnie 31.01.1898 r. zm. w Szczawnicy 2.01.1958 r.. W Szczawnicy od 1933 r. Lekarz, działacz sportowy (zał. Klub Sportowy "Pieniny") i turystyczny (PTTK).
 
 223.   Remiszewski, Ryszard M.
Podarował Tatrom Matkę Bożą / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 9 września 2005 r. (piątek)
Krótki życiorys ks. Walentego Gadowskiego, opis działalności turystycznej w Tatrach i Pieninach. (ur. 8.12.1861 r. zm. 14.05.1956 r. - żył 95 lat)
 
 224.   Remiszewski, Ryszard M.
Pieniński Sabała. Szczawnica / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 8 grudnia 2005 r(czwartek)
"Jo jako ten ptak ino na powietrzu. W klotce zginie". W 1894 r. zatwierdzony przez TT - oddz. w Szczawnicy jako jeden z pierwszych czterech przewodników pienińskich.
 
 225.   Remiszewski, Ryszard M.
Schronisko Zyblikiewicza w Pieninach. Trafione pociskiem artyleryjskim? / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski,dodatek Podhalański.. - 27 kwietnia 2006 r. (piątek)
Schronisko (altana) Zyblikiewicza uważa się za najstarsze w Pieninach. Wybudowane w 1901r. przez Oddz. Pieniński TT. "pod Siodełkiem" Bystrzykiem czy na Kaczem. 5.VI.1907r. działacze odz. Pienińskiego TT w Szczawnicy nadali mu imię Mikołaja Zyblikiewicza
 
 226.   Remiszewski, Ryszard M.
Skalna Perć w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. -14 lipca 2006 r (piątek)
Mija 80 lat od oznakowania przez ks. Walentego Gadowskiego Skalnej Perci w Pieninach. Skalną Perć skasowano w 1938 r. Początki Sokolej jak i Skalnej Perci związane są ze schroniskiem im. Sienkiewicza na Przechodkach Małych, które zbudowane zostało w 1907.
 
 227.   Remiszewski, Ryszard M.
Góry w wydaniu Andrzeja Matuszczyka / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 5 stycznia 2007 r (piątek)
Sześcioksiąg A. Matuszczyka pod wspólnym tytułem: "Ukochane Góry". Książka napisana w latach 2004-2006. Prawie historia turystki Podhala, Pienin, Gorców, Orawy, Spisza.
 
 228.   Remiszewski, Ryszard M.
Pieniny, a nie Tatry. Kolebka turystyki górskiej / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański.Wędrówki niecodzienne.. - 19 stycznia 2007 r. (piątek)
"To Pieniny , a nie Tatry - jak trafnie podsumowł ten czas Józef Nyka - były kolebką turystyki górskiej w Polsce. Zakopane spało jeszcze spokojnym snem, kiedy spod Pienin ruszano w tatrzańskie regle".
  
 230.   Remiszewski, Ryszard M.
Wzdłuż Potoku Leśnickiego. Weekendowy spacer ze Szczawnicy / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatekPodhalański. - 12 sierpnia 2005 r (piątek)
 
 231.   Remiszewski, Ryszard M.
Towarzystwo Tatrzańskie w Pieninach - trudne początki / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 1993, Nr 5 (46p ublikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 8-18, zdj.
 
 232.   Remiszewski, Ryszard M.
15 lat ośrodka KTG [Ośrodka Turystyki Górskiej] w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Tatry TPN. - 2004, Nr 3(9),s. 11
 
 233.   Remiszewski, Ryszard M.
Stulecie zorganizowanej turystyki pienińskiej / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 1995, Nr 7 (50 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 32-46, zdj., repr.
Bardzo szczegółowe przypisy (36)
 
 234.   Remiszewski, Ryszard M.
Święto Pienin / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 1994, Nr 6 (48 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s.3-6, zdj.
 
 235.   Remiszewski, Ryszard M.
Skalna Perć po latach / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 2000, 11, s. 5-16
Relacja z wyprawy ekipy Ośrodka KTG w Pieninach, która wyruszyła śladem szlaku wytyczonego przez ks. Walentego Gadowskiego.
 
 236.   Remiszewski, Ryszard M.
Z historii Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 2004, Nr 14, s.105-106
 
 237.   Remiszewski, Ryszard M.
O kolei linewkowej i schroniskach w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski. - Warszawa, 2005 // Płaj. - 2004, 29, 180-182
Informacja o schronisku im. Zyblikiewicza, oraz o schronisku po drugiej stronie Dunajca, im. Sienkiewicza (później Gospoda Pienińska) i pomyśle połączenia brzegów Dunajca kolejka linewkową.
 
 238.   Remiszewski, Ryszard M.
Flisak przewoźnik PTT / Ryszard M. Remiszewski. - Warszawa, 2005 // Płaj. - 2004, 29, 186-189
Historia organizacji spływu Dunajcem.
 
 239.   Remiszewski, Ryszard M.
Zygmunta Tałasiewicza przygoda z Pieninami / Ryszard M. Remiszewski. - Warszawa, 2006 // Płaj. - 30, 212-214
Działalność Z. Tałasiewicza w Pienińskim Oddziale Towarzystwa Tatrzańskiego.
 
 240.   Remiszewski, Ryszard M.
XV-lecie Ośrodka KTG [Kultury Turystyki Górskiej] w Pieninach [Dokument elektroniczny] / red. Ryszard R. Remiszewski. - Szczawnica & Gliwice : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach oraz Wydawnictwo Ryszard M.Remiszewski"RMR", 2008. -  1 CD. - Plik należy oglądać w przeglądarce Internet Explorer, po doinstalowaniu wtyczki DJVuBrowserPlugin45.exe, która znajduje się na płycie. - ISBN 83-903764-4-X
Nr inw.: 78e, Sygnatura: 78e
 
 241.   Remiszewski, Ryszard M.
Z dziejów Pienin 1987-1991 [Dokument elektroniczny] / oprac. Ryszard M. Remiszewski, Wojciech Preidl. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach oraz Wydawnictwo Ryszard M.Remiszewski "RMR", 2006. -. - 1 CD. - PDF gazetek ściennych wywieszanych w schroniskach "Orlica' i pod Bereśnikiem wlatach 1987-1991. Drukowaneegzemplarze w pudle KTG. - ISBN 83-903764-4-X
Nr inw.: 87e, Sygnatura: 87e
 
 242.   Remiszewski, Ryszard M.
O kolei linewkowej w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 9 lipca 2004 r(piątek)
Pomysł wybudowania kolejki na drugi brzeg Dunajca do schroniska Sienkiewicza na Przechodkach Małych (1907-1938).
 
 243.   Remiszewski, Ryszard M.
111 lat temu. Z historii Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatekPodhalański. - 8 czerwca 2004 r. (wtorek)
26 lipca 1893 r w sali zdrojowej czytelni zakładu górnego w Szczawnicy został założony oddział Towarzystwa Tatrzańskiego jako czwarty z kolei...
 
 245.   Remiszewski, Ryszard M. (red.)
Ośrodek KTG PTTK w Pieninach 1988-1998 [w cz. II Bibliografia zawartości "Prac Pienińskich" za lata 1989-1997] / red.i oprac. Ryszard M. Remiszewski. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach, 34-360 Szczawnica, ul.Pienińska 12, 1998. -. - zdj., repr.. - 45, [1], XXV, [1] s.
55 publikacja Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach
 
 246.   Rusiecki, J.
Pieniny : przewodnik turystyczny / J. Rusiecki, M. Czarnecka. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1953. - 38, [2] s. : zdj.cz.b., 2 mapki ; 17 cm
Nr inw.: 3170, Sygnatura: 3170
Nr inw.: 4706, Sygnatura: 4706ss
Nr inw.: 4932, Sygnatura: 4932
 
 247.   Rusiecki, Jan
Pieniny : Przewodnik turystyczny / Jan Rusiecki, Maria Czarnecka. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1953. -  zdjęcia, mapki ; 17 cm
 
 248.   Rustanowicz, E.
Z kart historii Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krościenku n/D 1893-1986 / E. Rustanowicz. - Krościenko n/D : Zarząd Oddz. PTTK w Krościenku n/D, 1987. - 48 s. : zdj. ; 17 cm podłużny. - Literatura, przypisy, errata
Nr inw.: 2414, Sygnatura: 2414
Nr inw.: 3359, Sygnatura: 3359
 
 249.   Saysse-Tobiczyk, Kazimierz
Dunajec rzeka Tatr i Pienin / Kazimierz Saysse-Tobiczyk. - Warszawa : Wyd. "Sport i Turystyka", 1966. - s. 181 : zdj. cz.b. ; 29. - Wkładka ze streszczeniami i spisem lustracji
Nr inw.: 3444, Sygnatura: 3444
 
 250.   Siedlarczyk, Lucjan
Góra Wdżar jako walor turystyczny gminy Czorsztyn / Lucjan Siedlarczyk. - Nowy Targ : Instytut Rekreacji i Turystyki, 2010. - 58 s. : il. ; 30 cm. - praca dyplomowa (licencjat)
Nr inw.: 491a, Sygnatura: 491a
 
 251.   Słomka, Tadeusz (red.)
Geoturystyka = Geoturism. 3(10)/2007 / redaguje Tadeusz Słomka [et.al.]; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica i Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. - Kraków : Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie , 2007. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Zawiera: The Dunajec River rafting - one of the most intresting geoturistic excursions in the future trans-borderPieniny Geopark = [Spływ Dunajcem jako jedna z najważniejszych wycieczek geoturystycznych przyszłego transgranicznego Geoparku Pieniny] / Jan Golonka, Michał Krobicki
Nr inw.: 1266cz, Sygnatura: 1266cz
 
 252.   Smólski, Stanisław
Pieniny : przyroda, historia, turystyka i spływ Dunajcem / Stanisław Smólski. - Kraków : PTTK Zarząd Okręgu w Krakowie, 1963. - 24, [1] s. ; 15 cm. - Skrypt naukowy do użytku wewnętrznego
Nr inw.: 3823, Sygnatura: 3823
 
 253.   Sobiesiak, Renata
Legendy Pienin i ich związek z turystyką = The Pieniny legends and their connection with tourism of the region /Renata Sobiesiak. - Warszawa : Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji SGGW, 2008. - msk., 93 s. : il. + 1 CD. - bibliografia s. 90-91 .- CD nr inw. 68e
Nr inw.: 388a, Sygnatura: 388a
 
 254.   Sobiesiak, Renata
Legendy Pienin i ich związek z turystyką regionu [Dokument elektroniczny] / Renata Sobiesiak. - Praca licencjacka. - Warszawa : Międzywydziałowe Studium Turystyki i Sportu SGGW, 2008. - 1 CD
Nr inw.: 68e, Sygnatura: 68e
 
 255.   Sokołowski, Michał
Ochrona przyrody a udostępnianie do zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego / Michał Sokołowski. - Roczniki Bieszczadzkie, 2002. - 7 s. : tab. ; 24 cm. - Artykuł z Roczników Bieszczadzkich nr 10.- Literatura
Nr inw.: 462s, Sygnatura: 462s
 
 256.   Sromowce Wyżne
Agroturystyczna wieś Sromowce Wyżne zaprasza w Pieniny - multimedialny informator turystyczny / Agencja Promocji Turystyki www. eurowczasy.com. - b.m.w. : Agencja Promocji Turystyki Eurowczasy.com, 2003. - CD-ROM ; 13x15 cm. - Multmedialny Iformator Turystyczny
Nr inw.: 13e, Sygnatura: 13e
 
 257.   Staich, Tadeusz
Z Zakopanego do Pienin : przewodnicki materiał szkoleniowy / Tadeusz Staich. - Kraków : PTTK ZG Komisja Turystyki Górskiej, 1963. - 85, [2] s. ; 17 cm. - Literatura s. 83-84. - VII tras wycieczkowych.
Nr inw.: 3848, Sygnatura: 3848
 
 258.   Studenckie Koło Geografów
Potencjał turystyczny regionu a ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym : sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez SKNG UP w PPN w dniach 14-26 lipca 2009 / Studenckie Koło Naukowe Geografów ..... - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2010. - msk. [50] s. : il.; wykresy; 30 cm
Nr inw.: 416a, Sygnatura: 416a
 
 259.   Studenckie Koło Geografów
Uwarunkowania ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym / Studenckie Koło Naukowe Geografów ..... - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2008. - msk. [50] s. : il.; wykresy
Nr inw.: 386a, Sygnatura: 386a
 
 260.   Styk, Maria Barbara
Refleksje wokół nazwy geograficznej Trzy Korony / Maria Barbara Styk // Prace Pienińskie. - 2002, Nr 12 (61 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 93-99
Przypisy - 16 poz.
 
 261.   Szczapa, Robert
Turystyka kwalifikowana piesza na terenie Pienin i Pienińskiego Parku Narodowego w oparciu o badania ankietowe /Robert Szczapa. - Pruszków : Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, 2007. - msk. 86 s. :rys., mapki ; 30 cm. - Praca licencjacka wykonana na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki, kierunek: Turystyka i Rekreacja,specjalność: Turystyka. - Zawiera ankietę.
Nr inw.: 360a, Sygnatura: 360a
 
 262.   Szczawnica : 1992
Szczawnica : 1992 : informator turystyczny / [oprac. informacji Piotr Antoniak et al.]. - Pruszków : "Rewasz", 1992. - 63 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. : pl., 1 rys. ; 17 cm. - Resume
Nr inw.: 3012, Sygnatura: 3012
 
 263.   Szczawnica : 1997
Szczawnica : 1997 : informator turystyczny / [oprac. informacji Piotr Antoniak et al.]. - Pruszków : "Rewasz", 1997. - 96 s. : zdj., rys., mapki ; 17 cm
Nr inw.: 3926, Sygnatura: 3926
 
 264.   Szlak Wodny
Szlak wodny Dunajec : mapa turystyczna / Oprac. map Maria Zakrzewska; tekst Konrad Siermontowski. - Warszawa : Wyd. PTTK "Kraj", 1984. - 12 mapek na wspólnej wstędze : mapy ; 18 cm
Nr inw.: 2656, Sygnatura: 2656
  
 269.   Urban, Stanisław
Z historii Oddziału Pienińskiego TT, PTT i PTTK w Szczawnicy (1893-1993) / Stanisław Urban // Prace Pienińskie. - 1993, Nr 5 (46 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 19-76, zdj.
Zawiera wykaz chronologiczny władz Oddz. Pienińskiego TT, PTT, PTTK w Szczawnicy od 1893 do 1993
   
 277.   Wilczek, Katarzyna
Porównanie organizacji turystyki w wybranych gminach u podnóży Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego /Katarzyna Wilczek. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 2004. - msk. 85 s. : zdj.kolor., wykresy, tabele ; 30 cm. - Praca magisterska napisana w Katedrze Turystyki pod kierunkiem naukowym dr Mariana Nowakowskiego. - Biblografia s.78-80.- Ankieta.
Nr inw.: 290a, Sygnatura: 290a
 
 278.   Winnicki, Tomasz (red.)
Roczniki Bieszczadzkie t. 4 / red. Tomasz Winnicki. - Ustrzyki Dolne : Bieszczadzki Park Narodowy, 1996. - 305,[3] s. : il. ; 25 cm. - (Roczniki Bieszczadzkie, ISSN 1233-1910 ; 4). - Przy części artykułów posumowania w j.ang. i bibliografia.. - ISBN 83-86994-30-4
Zawiera publikacje referatów z corocznej konferencji "Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie i ich ochrona" oraz projekty, doniesienia i notatki.
Nr inw.: 1168cz, Sygnatura: 1168cz
 
 279.   Winnicki, Tomasz (red.)
Roczniki Bieszczadzkie t. 10 / red. Tomasz Winnicki. - Ustrzyki Dolne : Bieszczadzki Park Narodowy, 2002. - 454 s. : il. ; 25 cm. - (Roczniki Bieszczadzkie, ISSN 1233-1910 ; 10). - Przy części artykułów podsumowania w j.ang. i bibliografia.. - ISBN ISSN 1233-1910
Zawiera publikacje referatów z corocznej konferencji "Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie i ich ochrona"
Nr inw.: 1174cz, Sygnatura: 1174cz
 
 280.   Winnicki, Tomasz (red.)
Roczniki Bieszczadzkie t. 17 / red. Tomasz Winnicki. - Ustrzyki Dolne : Bieszczadzki Park Narodowy, 2009. - 436 s. : il. ; 25 cm. - (Roczniki Bieszczadzkie, ISSN 1233-1910 ; 17). - Przy pracach oryginalnych podsumowania w j.ang. i bibliografia.. - ISBN ISSN 1233-1910
Zawiera publikacje referatów z corocznej konferencji "Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie i ich ochrona"
Nr inw.: 1179cz, Sygnatura: 1179cz
 
 281.   Wiśniewski, Wojciech W.
Dzieje wspinaczkowej penetracji Pienin / Wojciech W. Wiśniewski // Prace pienińskie. - 1998, 10, s. 73-86
Historia zdobywania poszczególnych szczytów w Pieninach, opis tras wspinaczkowych na Sokolicę.
 
 282.   Wójcik, Wiesław A.
Miejsce i znaczenie gór w twórczości Stanisława Staszica / pod red. Wiesław A. Wójcik. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2005. - 159, [1] s. : repr. cz. b. ; 23 cm. - (Materiały z sympozjów górskich KTG ZG PTTK). - Zawiera: Stanisław Staszic o górach (Przyroda i człowiek) / Zbigniew Wójcik. Znaczenie Stanisława Staszica w dziejach literatury o Tatrach / Jacek Kolbuszewski. Górale Tatr polskich w oczach St. Staszica i Lud. Zejsznera / Stanisław Czarnecki]. - Materiały z sympozjum Kraków, 3 grudnia 2005. Pod redakcją Wiesława A. Wójcika. - ISBN 83-89819-39-2
Nr inw.: 4838, Sygnatura: 4838
 
 283.   Wróbel, Sławomir
Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym / Sławomir Wróbel. - Ojców : Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy, 2002. - 10 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł w książce pod red. Józefa Partyki "Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystuczny -zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia", ss. 315-324.
Nr inw.: 498s, Sygnatura: 498s
 
 284.   Wyznakiewicz, Jolanta
Wędrówka przez Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki.Rabka -Krościenko - Szczawnica - Krynica. Przewodnik Turystyczny /Jolanta Wyznakiewicz. - Wyd.2 rozsz. i zm.. - Warszawa; Kraków : Wydaw. PTTK "Kraj", 1989. - 46, [6]s. + mapy ; 21 cm. - (Wczasy w Górach). - ISBN 83-7005-176-6
Nr inw.: 4923, Sygnatura: 4923
 
 285.   Wżar
Góra Wżar w Kluszkowcach / Tadeusz Słomka, Elżbieta Słomka. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji, Geofizyki i Ochrony, 2006. - 82-84 : Województwo małopolskie w: Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce.
 
 286.   Z Kart "wierchów"
Z kart "Wierchów" / [wybór i oprac.] Artur Rotter, Janusz Zdebski. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj", 1984. - 174, [1] s., [32]s. tabl. : fot., mapy, portr., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7005-063-8
Nr inw.: 2649, Sygnatura: 2649
 
 287.   Zielińska, Teresa
O dramacie w Pieninach. W książce Ryszarda M. Remiszewskiego / Teresa Zielińska [TEZ] // Dziennik Polski: MagazynPodhalański ; Region informacje. - 19 lipca 2007 r (czwartek)
O książeczce R. M. Remiszewskiego "Dramat zdarzył się w Pieninach. Wielka powódź 1934 roku" wyd. w 100 egz. (26 pozycja w serii "Z okienkiem", publikowanej przez Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach. Na podst. inform. Bogusława Wolskiego