Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Niepylak apollo

1.  Niepylak apollo w Pieninach / Włodzimierz Stachoń // Przyroda Polska. - 2008, nr 8, s. 19
notatka dot. restytucji niepylaka apollo w Pieninach

 2.  Niepylak apollo w Pieninach i Małych Pieninach / Witkowski Z., Adamski P. //W: Restytucja / Witkowski Z.. - Kraków :Polski Klub Ekologiczny, 2004 r.. -. - zdj. czb.. - 12 s.

 3.   Adamski, Paweł
Effectiveness of population recovery projects based on captive breeding =[ Efektywność odbudowy populacji na podstawie projektu hodowlanego] / Paweł Adamski, Zbigniew Witkowski. - Elsevier, 2007. - s. 1-7 : wykresy, tabele, 30 cm. - Odbitka z "Biological Conservations" nr 140 (2007).- Bibliografia s. 6-7. Artykuł dotyczy restytucji niepylaka apollo (Parnassius apollo) w Pienińskim Parku Narodowym.
Nr inw.: 422s, Sygnatura: 422s

 4.   Adamski, Paweł
Sex ratio apollo butterfly Parnassius apollo (Lepidopttra: Papillionidae) - facts and artifacs = [Proporcja płci niepylaka apollo Parnassius apollo (Lepidoptera: Papilionidae) - fakty i mity] / Paweł Adamski. - Czechy : Instytut Entomologii [Czeskiej Akademii Nauk], 2004. - s. 341-344 : wykr., mapki ; 30 cm. - Odbitka z "Europen Journal of Entomology." 101.- Bibliografia s. 344. - ISBN ISSN 1210-5759
Nr inw.: 408s, Sygnatura: 408s

 5.   Adamski, Paweł
Increase in fluctuating asymmetry during a population extinction: the case of the apollo butterfly Parnassius apollofrankenbergeri in the Pieniny Mts. = [Wzrost losowej asymetrii w trakcie zanikania populacji: przypadek niepylaka apollo Parnassius apollo frankenbergeri w Pieninach] / Paweł Adamski, Zbigniew Witkowski. - Czechy : Biologia, 2002. - 5 s. : il. ; 25 cm. - Biologia nr 57(50).-Praca w j.ang.-Literatura.
Nr inw.: 460s, Sygnatura: 460s

 6.   Adamski, Paweł
Efekty długotrwałej izolacji w pienińskiej populacji niepylaka apollo (Parnassius apollo frankenbergeri Slaby 1955) /Paweł Adamski. - Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, 1999. - 47 s. : rys. ; 30 cm. - Praca doktorska; - Literatura s.40-46.- Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa J. Witkowskiego
Nr inw.: 191a, Sygnatura: 191a[4129]

 7.   Bembenek, Jadwiga
Metabolizm energetyczny w rozwoju ontogenetycznym populacji pienińskiej niepylaka apollo (Parnassius apollo L.;Lepidoptera, Papilionidae). / Jadwiga Bembenek. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt, czerwiec 1997. - 54 s., [3]karty ze zdj. kolor., : rys., tabele ; 30 cm. - Praca magisterska.- Literatura s. 41-45. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli
Nr inw.: 170a, Sygnatura: 170a[4013]

  8.   Chamorova, Anastazja
Fenologiczne aspekty ochrony metapopulacji na przykładzie niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym / Anastazja Chamorova. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Kierunek Ochrona Środowiska, 2003. - msk., 17 s. : rys. ; 30 cm. - Praca licencjacka napisana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN pod kierunkiem dr Pawła Adamskiego. - Literatura s.16-17.
Nr inw.: 282a, Sygnatura: 282a

 9.   Dąbrowski, Jerzy S.
Uwagi o reintrodukcji niepylaka apollo Parnassius apollo w Pieninach / Jerzy S. Dąbrowski. - Kraków, 1996 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1996, 3, 117-120

 10.   Kędzior, Teresa
Reakcja rozchodnika wielkiego (Sedum maximum) na odtworzenie siedlisk niepylaka apollo (Parnassius apollo) w Pienińskim Parku Narodowym / Teresa Kędzior. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, kierunek: Ochrony Środowiska, specjalność: Biologia Środowiska,2006. - msk. 28 s. : 6 zdj. kolor. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr Pawła Adamskiego
Nr inw.: 329a, Sygnatura: 329a

 11.   Kędziorski, A.[ndrzej]
Możliwe współzależności między zawartością selenu i metali ciężkich w ontogenezie Niepylaka Apollo, "Parnassius Apollo" (Lepidoptera : Papilionidae) / A.Kędziorski, M. Nakonieczny. - Lądek-Zdrój : Uniwersytet Wrocławski, Wydz. Chemii, Letnia szkoła Chemii i Aktywnosci Biologicznej Pestycydów; 1996. - s. [2], 33 ; 30 cm., 24-28 czerwca 1996 r.
Nr inw.: 255s, Sygnatura: 255s[3697]

 12.   Kędziorski, Andrzej
Biologia eksperymentalna w ochronie gatunkowej zwierząt na przykładzie niepylaka apollo / Andrzej Kędziorski, Mirosław Nakonieczny. - Katowice, 2000 // Problemy środowiska i jego ochrony. - 2000, cz. 8, 69-89

 13.   Kosior, Andrzej
O występowaniu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne w Pienińskim Parku Narodowym / Andrzej Kosior, Tadeusz Oleś, Zbigniew Witkowski. - Kraków, 1992 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1992, zeszyt 4, 73-75

 14.   Kŕiz, Karol
Jasoň červenooký (Parnassius apollo Linnaeus, 1785) na Slovensku. Historia výskumu a ochrona = [Niepylak apollo na Słowacji. Historia badań i ochrona] / Karol Kŕiz. - Słowacja, Banská Bystrica : Slovenska agentura zivotného prostriedia, 2011. - 237 s. : ill. [gł. kolor] ; 30 cm. - Bibliografia ss. 115-170.. - ISBN 978-80-89503-04-9
Nr inw.: 5336, Sygnatura: 5336

 15.   Kulczyk, Monika
Porównanie dynamiki liczebności niepylaka apollo (Parnassius apollo L.) po restytucji w Pienińskim Parku Narodowym w latach 1997 i 2005 / Monika Kulczyk. - Bydgoszcz : Akademia Rolniczo-Techniczna w Bydgoszczy, Wydział Zootechniczny, Kierunek Ochrona Środowiska, 2006. -msk., 51 s. : 14 ryc., 12 tab., 12 fot. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii pod kierunkiem dr inż. Anny Seniczak
Oryginał pracy na płycie CD-RW nr inw.: 48e
Nr inw.: 48e, Sygnatura: 48e
Nr inw.: 316a, Sygnatura: 316a

 16.   Łozowski, Bartosz
Budżet energetyczny larw niepylaka apollo Parnassius apollo L. ssp. frankenbergeri Slaby (Lepidoptera : Papilionidae)w zależności od terminu ich wylęgu z jaj po zimowej diapauzie / Bartosz Łozowski. - Katowice : Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotksykologiia,2004. - msk. 50 s. : 6 zdj. kolor. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli
Nr inw.: 334a, Sygnatura: 334a

 17.   Michalczyk, Katarzyna
Aktywność hydrolityczna enzymów jelita środkowego u larw V stadium niepylaka apollo (Parnasius apollo) / Katarzyna Michalczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotksykologiia,2004. - msk. 70 s. + aneks : rys. ; 30 cm. - Praca magisterska napisana w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli
Nr inw.: 335a, Sygnatura: 335a

 18.   Mucha, Aleksandra
Uwagi o występowaniu i ochronie niepylaka apollo Parnassius apollo w Polsce / Aleksandra Mucha. - Kraków, 1999 //Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1999, 4, 33-48

 19.   Nakonieczny, Mirosław
Do Heavy Metals Contribute to Vanishing of "Panassius Apollo" Butterfly in Pieniny Mountains (Southern Poland)? = Czy metale ciężkie są jedną z przyczyn zanikania Niepylaka Apollo (Parnassius appolo) w Pieninach? / Mirosław Nakonieczny, Andrzej Kędzierski, Ewa Świerczek. - [Katowice] : Department of Human and Physiology, University of Silesia, Katowice, [1993]?. - s. [5] ; 24 cm. - Nadbitka z wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
Nr inw.: 250s, Sygnatura: 250s[3692]

 20.   Nakonieczny, Mirosław
Problemy środowiska i jego ochrony, cz 8 / red. Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula. - Katowice : Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, 2000. - 203 s. : rys., zdj. cz.b. ; 24 cm. - Zawiera: Biologia eksperymentalna w ochronie gatunkowej zwierząt na przykładzie niepylaka apollo / Mirosław Nakonieczny, Andrzej Kędziorski. -Piśmiennictwo po każdym rozdziale. - ISBN 83-914774-1-X. s.69-89
Nr inw.: 4321, Sygnatura: 4321

 21.   Nakonieczny, Mirosław
Midgut glycosidases activities in monoghagous larvae of Apollo butterfly, Parnassius apollo ssp. frankenbergeri =[Aktywność glikozydaz jelita środkowego u morfologicznych larw niepylaka apollo, Parnassius apollo ssp. frankenbergeri/ Mirosław Nakonieczny, Katarzyna Michalczyk, Andrzej Kędziorski. - Paryż : Elsevier, 2006. - s. 765-774 : wykr. ; 30 cm. - Nadbitka z "Comptes Rendus Biologies" 329 .- Bibliografia s. 773-774
Nr inw.: 409s, Sygnatura: 409s

 22.   Nakonieczny, Mirosław
Apollo Butterfly (Parnassius apollo L.) in Europe - its History, Decline and Perspectives of Conservation = [Niepylak apollo w Europie - jego historia, wymieranie i perspektywy jego ochrony] / Mirosław Nakonieczny, Andrzej Kędziorski,Katarzyna Michalczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski , 2007. - s. 56-79 : il. ; 30 cm. - Odbitka z "Functional Ecosystems and Communities 1 (1).- Bibliografia s. 76-79
Nr inw.: 418s, Sygnatura: 418s

 23.   Nakonieczny, Mirosław
Feeding preferences of the Apollo butterfly (Parnassius apollo ssp. frankenbergeri) larvae inhibiting The Pieniny Mountains (southern Poland) = [Preferencje pokarmowe larwy niepylaka apollo (Parnassius apollo ssp. frankebergeri)występujących w Pieninach] / Mirosław Nakonieczny, Andrzej Kędziorski. - Paryż : Eselvier, 2005. - s. 235-242 : il., wykr. ; 30 cm. - Odbitka z "Comptes Renduz Biologies" nr 328 (2005).- Podsumowanie w j. franc., bibliografia s. 241-242
Nr inw.: 419s, Sygnatura: 419s

 24.   Nuorteva, P.
Czy zanieczyszczenie środowiska może być przyczyną wymierania niepylaka apollo (Parnassius apollo (L.)) w Europie? /P. Nuorteva, Z. Witkowski, S.-L. Nuorteva. - Ojców // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera. -1993, t. 7-8, 187-195

 25.   Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Ochrona Przyrody z. 9/1929 r. / Państwowa Rada Ochrony Przyrody. - Kraków, 1929. - 172 s., [4] s. tabl. : il. ; 27 cm
Zawiera artykuł Walerego Goetla "Utworzenie Parku Narodowego w Pieninach" oraz krótkie wzmianki o tępieniu rzadkich ptaków w Pieninach (m .in. puchacza, pomurnika i sępa) i o niszczeniu niepylaka apollo.
Nr inw.: 134cz, Sygnatura: 134cz[606]
Nr inw.: 1355cz, Sygnatura: 1355cz

 26.   Pawłowski, Marcin
Restytucja niepylaka apollo na terenie Pienińskiego Parku Narodowego / Marcin Pawłowski. - Stary Sącz : Technikum Leśne w Starym Sączu, 1998/99. - 60, [1] s., 16 zdj. kolor.(dokum.) : zdj. kolor ; 30 cm. - Praca dyplomowa (maturalna); wydr. komputer.. - Literatura. - Praca napisana pod kierunkiem mgr inż. Teresy Ciołkiewicz-Trąd
Nr inw.: 216a, Sygnatura: 216a[4365]

 27.   Pyrak, Katarzyna
Parametry budżetu energetycznego i zdolności rozrodczej populacji pienińskiej niepylaka apollo (Parnassius apollo L.)Lepidoptera : Papilionidae / Katarzyna Pyrak. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt, czerwiec 1997. - 55 s., [3]karty ze zdj. kolor. : rys., tabele. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 51-55. - Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli
Nr inw.: 171a, Sygnatura: 171a[4014]

 28.   Remiszewski, Ryszard M.
Restytucja Niepylaka Apollo / Ryszard M. Remiszewski. - Warszawa // Biuletyn Towarzystwa Karpackiego. - luty 1996, Nr49, s. 9-10
O programie restytucji niepylaka - program prowadzi zespół z IOP PAN z Krakowa pod kierunkiem prof. Zbigniewa Witkowskiego.

 29.   Restytucja Drobnych Gatunków
Restytucja drobnych gatunków zwierząt na przykładzie niepylaka apollo : Materiały z warsztatów / Pieniński Park Narodowy, Instytut Ochrony Przyrody PAN, NFOŚiGW. - Krościenko n.D.-Sromowce Niżne : PPN, IOP PAN, NFOŚiGW, lipiec 2001. - 44, [2] s. : rys. ; 30 cm. - Materiały z warsztatów [lipiec 2001 r.] ; wydr. komputer.. - Wystąpienia dziewięciu autorów.
Nr inw.: 226a, Sygnatura: 226a[4375]

 30.   S., W.
Niszczenie motyla niepylaka apollo / W. S.. - Kraków, 1929 // Ochrona Przyrody. - 1929, 9, 155
krótka informacja o wyłapywaniu okazów, celem ich sprzedaży za granicę

 31.   Sadowska, Anna
Płodność samic niepylaka apollo, (Parnassius apollo L. ssp. frankenbergeri Slaby (Lepidoptera : Papilionidae)), ametabolizm tlenowy i budżet energetyczny ich potomstwa w końcowych etapach ontogenezy / Anna Sadowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt, [1998]. - 50 s., [5] kart zdj. kolor. : rys., tabele ; 30 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 47-50. - Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli
Nr inw.: 175a, Sygnatura: 175a[4018]

 32.   Wala, Katarzyna
Rozchodnik wielki Sedum maximum - roślina żywicielska niepylaka apollo Parnassius apollo / Katarzyna Wala. - Kraków,1995 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1995, R.LI, z. 3, 44-55

 33.   Witkowski, Zbigniew
Populacje niepylaka apollo i niepylaka mnemozyny w Pieninach ze szczególnym uwzględnieniem lat 1988-91 = Populationof "Parnassius apollo" and "P. mnemosyne" in the Pieniny Mts with special consideration of 1988-91 / Zbigniew Witkowski. - 1992. - s. 61-66 : ryc. 1-3 ; 24 cm. - Nadbitka z: Pieniny - Przyroda i Człowiek, nr 1, 1992 r.. - Literatura s. 65-66, summary.
Nr inw.: 291s, Sygnatura: 291s[3733]

 34.   Witkowski, Zbigniew
Niepylak apollo w Pieninach i Małych Pieninach / Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 2004. - 12 s. : zdj. kolor., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89354-00-4
Nr inw.: 4523, Sygnatura: 4523

 35.   Witkowski, Zbigniew
Zagrożenia i ochrona niepylaka apollo Panassius apollo w Europie / Zbigniew WItkowski. - Warszawa-Kraków, 1984 //Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1984, zeszyt 5-6, 86-92

 36.   Witkowski, Zbigniew
Restytucja niepylaka apollo Parnassius apollo w Pienińskim Parku Narodowym / Zbigniew WItkowski, Jan Klein, Andrzej Kosior. - Kraków, 1992 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1992, zeszyt 3, 69-83

 37.   Witkowski, Zbigniew
Zanikanie lokalnego podgatunku Niepylaka apollo, Parnassius apollo frankenbergeri Slaby 1955 w Pieninach (polskie Karpaty Zachodnie) i działania podjęte w celu restytucji tej popoulacji / Zb. Witkowski, P. Płonka, J. Budzik. - Ojców// Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera. - 1993, 103-119
Nr inw.: 274s, Sygnatura: 274s[3716]

 38.   Witkowski, Zbigniew
Zanikanie lokalnego podgatunku Niepylaka apollo, Parnassius apollo frankenbergeri Slaby 1955 w Pieninach (polskie Karpaty Zachodnie) i działania podjęte w celu restytucji tej popoulacji / Zb. Witkowski, P. Płonka, J. Budzik. - Ojców// Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera. - 1993, 103-119

 39.   Wojtaszek, Stanisław
Restytucja niepylaka apollo (Parnassius apollo ssp. frankenbergeri Slaby) jako przykład przywracania swoistej fauny Pienin / Stanisław Wojtaszek. - Krościenko n/D : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, 1997. - 14 s., [6] s. ryc. i fot.kolor. ; 30 cm. - Praca dyplomowa: Studium Podyplomowego "Ochrona Parków Narodowych".- Literatura s. 13-14.
Nr inw.: 162a, Sygnatura: 162a[4005]

 40.   Zawisza, Agnieszka
Pochodzenie linii hodowlanej niepylaka apollo, (Parnassius apollo ssp. frankenbergeri Slaby (Lepidoptera :Papilionidae)) a tempo metabolizmu i budżet energetyczny w końcowych etapach ontogenezy / Agnieszka Zawisza. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt, 1998. - 56 s. : zdj., rys.,tabele ; 30 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 52-56. - Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli
Nr inw.: 174a, Sygnatura: 174a[4017]